1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΑΡΣΗΧΑΣ.

Τήν Κυριακήν, 8ην /21ην Σεπτεμβρίου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέστη τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς Ταρσήχας, πόλεως τῆς περιοχῆς Ἄκκρης-Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑκατονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ αὐτῆς πρός τιμήν τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ, ἑορταζομένης τῇ ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός ἐν θερμοτάτῃ ὑποδοχῇ εἰς τήν εἴσοδον τῆς πόλεως ὑπό τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ αὐτῆς, ἱερέων καί τοῦ Δημάρχου καί ἐπορεύθη πρός τόν Ναόν.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ταύτην συνελειτούργησε μετά τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Ὄρους Θαβώρ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱλαρίων, ὁ Ἱερομόναχος π. Μαρτύριος, ὁ Ἱεροδιάκονος π. Διονύσιος καί ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Εὐλόγιος καί ἱερεῖς ὁμόρων Κοινοτήτων. Ὁ Ὀρθόδοξος λαός τῆς πόλεως παρηκολούθησε ἐν εὐλαβείᾳ τήν θείαν Λειτουργίαν, εἰς τήν ὁποίαν ἔψαλλον οἱ ψάλται τῆς Κοινότητος ταύτης καί ἐν συνεχείᾳ ὁ ἡγούμενος της Ἄκκρης Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος, προσελθών μετά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας ὑπ’ αὐτοῦ ἐν Ἄκκρῃ.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος, ἔχοντα ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

«Σήμερον ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις ἐπαναπαυόμενος Θεός θρόνον ἅγιον ἐπί γῆς ἑαυτῷ προητοίμασεν∙ ὁ στερεώσας ἐν σοφίᾳ τούς οὐρανούς, οὐρανόν ἔμψυχον, ἐν φιλανθρωπίᾳ κατεσκεύασεν ἐξ ἀκάρπου γάρ ῥίζης, φυτόν ζωηφόρον, ἐβλάστησεν ἡμῖν τήν Μητέρα αὐτοῦ. Ὁ τῶν θαυμασίων Θεός καί τῶν ἀνελπίστων ἐλπίς Κύριε, δόξα Σοι», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

εὐλαβεῖς Χριστιανοί.

 Ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀναφωνεῖ διά στόματος τοῦ μελῳδοῦ αὐτῆς λέγουσα: «Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου ἀγαλλιᾶσθε λαοί∙ ἰδού σήμερον ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις ἐπαναπαυόμενος Θεός, θρόνον ἅγιον ἐπί γῆς ἑαυτῷ προητοίμασεν». Καί διερωτώμεθα, ποῖος εἶναι ὁ ἐπί γῆς προετοιμασθείς ἅγιος θρόνος τοῦ Θεοῦ Πατρός; Ὁ θρόνος οὗτος εἶναι ὁ ἔμψυχος οὐρανός, δηλονότι ἡ Ὑπεραγία Δέσποινα ἡμῶν Θεοτόκος Μαρία. Ὁ ἔμψυχος οὗτος οὐρανός εἶναι ἐκεῖνος, τόν ὁποῖον κατεσκεύασεν ἡ ἄκρα φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ.

 Τό θαυμαστόν τοῦτο γεγονός, δηλονότι τό Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας ἐκ «τοῦ ἁγίου ζεύγους» Ἰωακείμ καί Ἄννης τῶν δικαίων θεοπατόρων, ἑορτάζει σήμερον ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, τιμῶσα οὕτω τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἀφ’ ἑνός καί δοξάζουσα ἀφ’ ἑτέρου τό ἐν αὐτῇ ( τῇ Παρθένῳ Μαρίᾳ ) τελεσθέν μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὡς λέγει καί ὁ ὑμνῳδός: «ἐν σοί τό τῆς Τριάδος μυστήριον ὑμνεῖται καί δοξάζεται, Ἄχραντε. Ὁ Πατήρ γάρ ηὐδόκησε, καί ὁ Λόγος ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί θεῖον Πνεῦμα σοί ἐπεσκίασε. Χρυσοῦν θυμιατήριον γέγονας∙ τό πῦρ γάρ ἐν γαστρί σου ἐσκήνωσεν, ὁ Λόγος ἐκ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου καί ἐν ἀνθρώπου μορφῇ καθωράθη, Θεογεννῆτορ ἁγνή».

 Ἡ θεόπνευστος ὑμνολογία τῆς παρούσης ἑορτῆς μετ’ ἐμφάσεως δηλώνει ὅτι «σήμερον ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις ἐπαναπαυόμενος Θεός θρόνον ἅγιον ἐπί γῆς ἑαυτῷ προητοίμασεν», «σήμερον στειρωτικαί πύλαι ἀνοίγονται, καί πύλη παρθενική θεία προέρχεται. Σήμερον καρπογονεῖν ἡ χάρις ἀπάρχεται ἐμφανίζουσα τῷ κόσμῳ Θεοῦ Μητέρα, δι’ ἧς τά ἐπίγεια τοῖς οὐρανοῖς συνάπτεται εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

«Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τά προοίμια∙ σήμερον ἔπνευσαν αὗραι σωτηρίας προάγγελοι». «Σήμερον ἡ στεῖρα Ἄννα τίκτει Θεόπαιδα» καί τέλος: «Σήμερον λαοί ἡ ἀπαρχή τῆς ἡμῶν σωτηρίας γέγονεν∙ ἰδού γάρ ἡ προορισθεῖσα ἀπό γενεῶν ἀρχαίων, Μήτηρ καί Παρθένος καί δοχεῖον Θεοῦ ἐκ στείρας γεννηθῆναι προέρχεται∙ ἄνθος ἐκ τοῦ Ἰεσσαί, καί ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ ῥάβδος ἐβλάστησεν».

 Ἐδώ εὐλόγως τίθεται τό ἐρώτημα: Πῶς εἶναι δυνατόν σήμερον νά συμβαίνῃ «ἡ ἀπαρχή τῆς ἡμῶν σωτηρίας», δηλονότι τό μυστήριον τῆς θείας οἰκονομίας; Μέ ἄλλα λόγια, πῶς εἶναι δυνατόν σήμερον νά ἐμφανίζηται εἰς τόν κόσμον ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ;

 Πράγματι ἀγαπητοί μου, οὐδείς ἀπο τούς μή ἀναγεννημένους ἐν ὕδατι καί Πνεύματι Ἁγίῳ δύναται νά κατανοήσῃ «τόν νοῦν τοῦ  Χριστοῦ».

Μόνον οἱ ἔχοντες νοῦν Χριστοῦ, ὡς λέγει ὁ Μέγας Παῦλος, δύνανται νά ἀπαντήσουν εἰς τό ὡς ἄνω ἐρώτημα: (Α’ Κορ. 2,16). Καί τοῦτο διότι κατά τούς Κυριακούς λόγους «τό γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστι, καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Πνεύματος πνεῦμά ἐστι». Ὁ δέ Ἰησοῦς Χριστός, ὡς κηρύττει ὁ σοφός Παῦλος χθές καί σήμερον ὁ αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας», (Ἑβρ. 13,8).

Οἱ Παύλειοι οὗτοι λόγοι: «Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός…», ἰσχύουν ἐξίσου καί διά τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλονότι τήν ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία χθές καί σήμερον καί εἰς τούς αἰῶνας εὐαγγελίζεται τό μυστήριον τῆς ἐνσαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς ἀειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας. Ἰδού λοιπόν διά τί «σήμερον ἡ ἀπαρχή τῆς ἡμῶν σωτηρίας γέγονεν». Καί ἰδού διά τί σήμερον καλούμεθα διά στόματος τοῦ μελῳδοῦ τῆς Ἐκκλησίας νά ὑποδεχθῶμεν μέ πόθον τήν γέννησιν τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας, «τῆς παρθενίας τό καύχημα, ἐκ πέτρας βλυστάνουσαν στερεᾶς τήν πηγήν τῆς ζωῆς, καί ἐκ τῆς ἀτεκνούσης τήν βάτον τοῦ ἀΰλου πυρός τοῦ καθαίροντος καί φωτίζοντος τάς ψυχάς ἡμῶν».

 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, σήμερον καί πάλιν ἡ χάρις τοῦ ἁγίου ἐνδόξου προφήτου Ἠλιοῦ συνήγαγεν πάντας ἡμᾶς διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου, ἐν τῷ ἐπωνύμῳ ἱερῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν τῇ ὀρεινῇ καί ἱστορικῇ καλλλιπόλει ἡμῶν Tarshiha, ἵνα ἑορτάσωμεν πανηγυρικῶς τήν ἑκατοστήν ἀνάμνησιν τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἱστορικοῦ τούτου Ναοῦ.

 Τό σημαντικόν τοῦτο γεγονός, ἐπιβεβαιώνει τήν ἀποστολήν τῆς Ἐκκλησίας γενικώτερον καί τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων εἰδικώτερον ἐν τῇ Οἰκουμένῃ, ἔνθα ἱδρύθησαν θυσιαστήρια, δηλονότι ἱεροί ναοί εἰς μαρτύριον τοῦ Εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἱεροί δέ οὗτοι ναοί ὀνομάζονται νῆσοι ὑπό τοῦ Προφήτου Ἠσαΐου, (Ἠσαΐου. 41,1). Καί τοῦτο, διότι αἱ ἐν τῷ πελάγει τοῦ κόσμου ὑψούμεναι Ἐκκλησίαι ἀποτελοῦν τούς μοναδικούς φάρους τοῦ φωτός τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τῆς ἐλπίδος τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων μάλιστα κατά τήν σύγχρονον ἡμῖν ἐποχήν τῆς ἀνομίας καί ἀποστασίας τῆς καλιεργουμένης ὑπό τῶν σκοτεινῶν καί ἀοράτων δυνάμεων τῆς οὕτω ἀποκαλουμένης «Παγκοσμιοποιήσεως».

 Ναί, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, οἱ ἱεροί ναοί εἶναι πηγαί φωτός καί ἁγιασμοῦ τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ καί διά τοῦτο ἡ τέλεσις τῆς ἀναμνήσεως τῶν ἐγκαινίων τῶν ναῶν εἶναι ἀναγκαῖον, ὡς λέγει ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Θεσσαλονίκης (15ος αἰών): «Ἀναγκαῖον τελεῖσθαι ἐν παντί ναῷ καί τά ἐγκαίνια ἐνεργεῖσθαι εἰς εὐχαριστίαν Θεοῦ καί τῆς χάριτος ἐγκαινισμόν ἐπί τῷ θείῳ ναῷ καί εἰς ἡμῶν τοῦ ἁγιασμοῦ μετάδοσιν μείζονά τε καί συντήρησιν…»

 Τοῦ ἐγκαινισμοῦ τῆς χάριτος καί τῆς μεταδόσεως τοῦ ἁγιασμοῦ καλούμεθα καί ἡμεῖς νά γίνωμεν κοινωνοί καί μέτοχοι, ἔχοντες κατά νοῦν τόν κηρυγματικόν καί ἀποστολικόν λόγον τοῦ θείου Παύλου λέγοντος: «οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ»,

(Α’Κορ. 6,19-20).

Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ καί δοξάσωμεν τό ἅγιον Αὐτοῦ ὄνομα. Ἀμήν.

Πρό τῆς ἀπολύσεως ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε σταυρόν Οἰκονόμου τῷ π. Γρηγορίῳ, εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Θεοτόκου καί σέτ ἁγίων σκευῶν καί σταυρόν εὐλογίας καί τοῖς Ἐπιτρόποις τήν διάκρισιν σταυρόν τοῦ Ἁγίου Τάφου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν παρετέθη μικρά δεξίωσις παρά τόν Ναόν εἰς τήν νέαν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων, ἔνθα ὁμάς μικρῶν παίδων, ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν, ἔψαλλον χορῳδιακῶς τό «Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα… Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε» τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Διαρκούσης τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος καί προσέφερε δωρεάν δέκα πέντε χιλιάδας 15.000$ διά τήν συνέχισιν τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Ναοῦ.

Προσεφώνησεν ὡσαύτως καί ὁ Προϊστάμενος Ἱερεύς τῆς Κοινότητος Πρεσβύτερος π. Γρηγόριος, εὐχαριστῶν διά τό ἐνδιαφέρον τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Πατριάρχου προσωπικῶς ὑπέρ τῆς Κοινότητος αὐτῶν, ἐκδηλωθέντος καί διά προηγουμένης βοηθείας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Ναοῦ τῆς Κοινότητος Ταρσήχας, ἀλλά καί διά τῆς νῦν προσενεχθείσης βοηθείας καί διά τῆς παρουσίας τοῦ Πατριάρχου εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς ἑκατονταετίας τοῦ Ναοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/axyPhMPqwmo

httpv://youtu.be/SgVLKeyZLvU