1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΗΝ κ. ΑΣΠΑΣΙΑΝ ΜΗΤΣΗ.

Τήν Παρασκευήν, 16ην /29ην Αὐγούστου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησεν εἰς τελετήν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐνώπιον τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τήν ἔχουσαν τόν βαθμόν Προξένου κ. Ἀσπασίαν Μήτση, ἐπί τῇ λήξει τῆς ἐνταῦθα ὑπηρεσίας αὐτῆς εἰς τό Γενικόν Ἑλληνικόν Προξενεῖον τῶν Ἱεροσολύμων καί εἰς ἀναγνώρισιν τῆς εὐόρκου ἀφωσιωμένης καί ἀποδοτικῆς ὑπηρεσίας αὐτῆς διά τό ἔθνος ἡμῶν, ἀλλά καί διά τό Πατριαρχεῖον, τό διαδραματίζον σημαίνοντα θρησκευτικόν, πολιτιστικόν καί εἰρηνευτικόν ρόλον εἰς Ἱεροσόλυμα καί εἰς τήν εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἡ κα Μήτση συγκεκινημένη ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐδεσμεύθη ὅτι καί ἐκ τῆς νέας θέσεως αὐτῆς ἐν Βιέννῃ θά ἐξακολουθῇ νά ὑπηρετῇ μετ’ ἀφοσιώσεως τό ἔθνος ἡμῶν διά νά συμπαρίσταται εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/ETxtEfTIQ7I