1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟΝ “ALL NIGHT VIGIL – ΟΛΟΝΥΚΤΙΟΣ ΑΓΡΥΠΝΙΑ” ΤΟΥ SERGEI RACHMANINOV

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 5ης 18ης Ἰουνίου 2022, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσκεκλημένος ὤν, ηὐλόγησεν εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ ξενοδοχείου Νotre-Dame μουσικήν ἐκδήλωσιν – κονσέρτον, τό ὁποῖον ἀπέδωσε τό μέγιστον τῶν πνευματικῶν ἔργων τοῦ μεγάλου μουσικοσυνθέτου Σεργκέι Ραχμάνινοφ.

Ἡ μουσική αὐτή ἐκδήλωσις ἐδόθη ἐπί τῇ 100ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Russian Οrthodox Church outside of Russia (ROCOR) καί τῇ 150ῇ ἐπετείῳ ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ μεγάλου συνθέτου Σεργκέι Ραχμάνινοφ ὑπό τῆς ἀνδρικῆς χορῳδίας ἐπ’ ὀνόματι τοῦ «Πατριάρχου Τύχωνος», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς ταλαντούχου μαέστρου κ. Ekaterina Antonenko, τοῦ Patram Institute Male Choir σολιστῶν ὄντων τῶν Igor Morozov, τενόρου, καί Evgeny Kachurovsky βαρυτόνου, οἱ ὁποῖοι ἀπέψωσαν τό ἔργον τοῦ Ραχμάνινοφ, μερικαί ἑνότητες τοῦ ὁποίου εἶναι τά:  1. “Come let us worship”- “Δεῦτε προσκυνήσωμεν”, 2. “Bless the Lord, O My Soul” «Εὐλόγει  ψυχή μου τον Κύριον», 3. “Blessed is the Man”-«Μακάριος ἀνήρ», 4. “Rejoice, O Virgin” «Χαῖρε Κεχαριτωμένη» κ..

Τήν ἐκδήλωσιν παρηκολούθησαν μέ τεταμένην προσοχήν καί ἄκραν σιγήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας, ὁ Προϊστάμενος τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς εἰς Ἱεροσόλυμα (MISSIA), τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξανδρος, ὁ Πρέσβυς τῆς Ρωσίας Anatoly Victorov, αἱ Ἡγούμεναι τῶν Μονῶν Ὀρεινῆς καί Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, μοναχή Αἰκατερίνα καί μοναχή Βαρβάρα μετά πολλῶν μοναζουσῶν καί ἄλλον πυκνόν ἀκροατήριον.

Εἰς τό τέλος αὐτῆς ἡ ἀνεπανάληπτος ἐκδήλωσις κατεχειροκροτήθη ἐπανειλημμένως, ὁ δέ Μακαριώτατος εἶπεν: «Ἡ τελετή αὕτη, τελουμένη σήμερον ἐπί τῇ λήξει τῆς περιόδου  τῆς Πεντηκοστῆς, προέβαλε τήν πολυφωνίαν τῶν γλωσσῶν τῆς ἡμέρας τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ ὁποία ἐν κατέληξεν εἰς τήν συμφωνίαν τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας