1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ & Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τρίτην, 15ην / 28ην Ἰουλίου 2015, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης καί Πάπας Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀθηνοδώρου Παπαευρυβιάδους, προερχόμενοι ἐκ Κύπρου.

Τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους, ἀφιχθέντας εἰς τό ἐν Τέλ-Ἀβίβ Ἀεροδρόμιον τοῦ Ben Gurion, ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί συνώδευσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον διαμονῆς αὐτῶν Waldorf Astoria.

Περί τήν 6ην μεταμεσημβρινήν ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, οἱ δύο Προκαθήμενοι, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, ἀφίχθησαν ἐκ τοῦ ξενοδοχείου εἰς τήν πύλην τοῦ Πατριαρχείου, γενόμενοι δεκτοί ἐνθέρμως ὑπό μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, συνοδευόμενοι δέ ἐν συνεχείᾳ ὑπό τῆς Α.Θ.Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τῶν κωδώνων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κρουομένων, κατῆλθον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί προσεκύνησαν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τό Τίμιον Ξύλον εἰς τό Σκευοφυλάκιον καί τό Γραφεῖον τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐντεῦθεν, πάλιν τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθον εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα προσεφώνησεν αὐτούς ἡ Α.Θ.Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

Ἰδού δή τί καλόν ἤ τί τερπνόν, ἀλλ᾽ἤ τό κατοικεῖν ἀδελφούς ἐπί τό αὐτό», (Ψαλμ. 132,1)

 Μακαριώτατε Πατριάρχα Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Κύριε Θεόδωρε,

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου

Κύριε Χρυσόστομε,

 

Ἡ γεραρά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀδελφότης μετ᾽ ἰδιαιτέρας χαρᾶς ὑποδέχεται εἰς τά Ἱερά σκηνώματα Σιών τῆς Ἁγίας, δηλονότι τῶν Ἱεροσολύμων, τούς λίαν ἡμῖν ἀγαπητούς ἀδελφούς καί συλλειτουργούς, τούς Προκαθημένους τῶν Ἁγιωτάτων καί Ἀποστολικῶν Ἐκκλησιῶν Ἀλεξανδρείας καί Κύπρου.

Ἡ πρωτοβουλία συνάξεων τῶν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ ἀδελφῶν ἡμῶν Ἐκκλησιῶν ἐν τῷ προσώπῳ τῶν σεπτῶν Προκαθημένων αὐτῶν ἐκρίθη πρέπουσα καί ἐπιβεβλημένη, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς ἐμπεριστάτου καταστάσεως τῶν Χριστιανῶν γενικώτερον καί τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων ἡμῶν Ἐκκλησιῶν εἰδικώτερον.

Αἱ σκληραί δοκιμασίαι τῶν Χριστιανῶν καί τῶν ἀθῴων συνανθρώπων καί συμπατριωτῶν αὐτῶν ἀποτελοῦν ἀναντίρρητον πραγματικότητα.

Τοῦτο ἐξ ἄλλου μαρτυρεῖ τό ἐν Χριστῷ μαρτύριον τοῦ ἀπηνοῦς διωγμοῦ, τοῦ ἐκτοπισμοῦ ἐκ τῶν πατρῴων ἐστιῶν καί τῆς προσφυγῆς εἰς ἀγνώστους προορισμούς ἑκατοντάδων χιλιάδων ὁμοδόξων, ἑτεροδόξων καί ἑτεροθρήσκων ἀδελφῶν καί συνανθρώπων ἡμῶν.

 Μακαριώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοί,

 Ἡ ἐγνωσμένη σπουδή διά τήν τήρησιν τῆς ἑνότητος τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης (Ἐφ. 4,3) ἡμῶν καί ἡ ποιμαντική μέριμνα τοῦ Παλαιφάτου Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ὡς καί τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Κύπρου ἀποτελοῦν ἀναμφισβήτητον γεγονός τοῦ καλοῦ ζήλου καί τῆς προνοίας ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων καί ἐνώπιον Κυρίου κατά τήν τοῦ θείου Παύλου προτροπήν: «Καλόν δέ τό ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε», (Γαλ. 4,18), προνοούμενοι καλά οὐ μόνον ἐνώπιον Κυρίου, ἀλλά καί ἐνώπιον ἀνθρώπων (Β´ Κορ. 8,21), «καί εἰ δυνατόν, τό ἐξ ὑμῶν μετά πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντες», (Ρωμ. 12, 18).

Ἁγιώτατοι ἀδελφοί καί Προκαθήμενοι τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ καί Θεῷ ἡμῶν, τῷ συναγαγόντι ἡμᾶς ἐν τῷ ἁγίῳ τούτῳ τόπῳ τοῦ σταυρικοῦ Αὐτοῦ πάθους καί τοῦ ἀνεσπέρου φωτός τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί δεηθῶμεν Αὐτοῦ ἵνα φωτίσῃ ἡμᾶς «εἰς τό μή ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς/ἡμᾶς ἀπό τοῦ νοός (Β´ Θεσσ. 2,2), ἀλλά ἀναζωσάμενοι τάς ὀσφύας τῆς διανοίας ἡμῶν, ἐργασθῶμεν τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου». Καί τοῦτο πρός ὄφελος τῆς εἰρήνης καί τῆς ἀγάπης τῶν ἁγίων ἡμῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν καί πρός δόξαν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Χαιρετίζομεν ὑμᾶς ἐξ ὀνόματος τῆς ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος καί τοῦ Χριστεπωνύμου ἡμῶν πληρώματος διά τῶν λόγων τοῦ μεγαλοφωνωτάτου προφήτου Ἠσαΐου: «Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελιζομένων τά ἀγαθά» (Ἠσ. 52, 7/ Ρωμ. 10,15), Ἀμήν.

…μετά τήν ὁποίαν ἠκολούθησεν ἡ ἀπονομή ἐγκολπίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας τῆς Πατριαρχίας αὐτοῦ, ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον ἡ ἀπονομή δώρων, εἰκόνος τῆς Θεοτόκου καί ἀργυρῶν κηροπηγίων ὑπό τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν Προκαθημένων.

Εἰς τήν προσφώνησιν ταύτην τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἀπήντησεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας λέγων ὅτι, ἡ μετά εἴκοσι καί τρία ἔτη ἐπίσκεψις αὐτοῦ εἰς Ἱερουσαλήμ, ὁδηγεῖ τήν μνήμην αὐτοῦ εἰς τό ἔτος 1975, ὅτε διά πρώτην φοράν ἦλθε μετά τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος αὐτοῦ, Μητροπολίτου Λάμπης καί Σφακίων Θεοδώρου καί προσεκύνησε τά Πανάγια Προσκυνήματα καί ἐγνώρισεν Ἁγιοταφιτικάς μορφάς, ὡς τόν Μακαριστόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Βενέδικτον, τούς Μητροπολίτας Πέτρας Γερμανόν καί Καισαρείας Βασίλειον, τόν Μακαριστόν Ἀρχιμανδρίτην Θεοδόσιον καί ἄλλους Ἁγιοταφίτας. Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας ἀνεφέρθη ἐπίσης εἰς τάς μορφάς Ἁγιοταφιτῶν, οἱ ὁποῖοι διετέλεσαν Πατριάρχαι Ἀλεξανδρείας, ὡς ὁ Μελέτιος Μεταξάκης καί ὁ Φώτιος Μητροπολίτης Ναζαρέτ.

Τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας, εἶπεν, ἀκολουθεῖ τό Τυπικόν τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου καί ἐνισχύεται ὑπό τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου εἰς τήν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἀποστολικοῦ αὐτοῦ ἔργου εἰς τήν ἀχανῆ Ἤπειρον τῆς Ἀφρικῆς. Τό ἐλπιδοφόρον μέλλον τοῦτο ἀτενίζει ὁ Μακαριώτατος μετ’ αἰσιοδοξίας, ἐλπίζων εἰς τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.

Ὡσαύτως ἀπήντησεν καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος, λέγων ὅτι ἡ ἐπίσκεψις αὕτη παρεκινήθη ὑπό τῶν λόγων τοῦ Ἀποστόλου Παύλου λέγοντος ὅτι, «ἐάν ἕν μέλος τοῦ σώματος ἀσθενῇ, ὅλα τά μέλη ἀσθενοῦν» καί ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τήν εἰρήνην καί τήν ἑνότητα τῶν Ἐκκλησιῶν ὡδήγησε τά βήματα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου καί Αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εὐχαριστεῖ τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλον διά τήν φιλοξενίαν, τήν δεκτικότητα εἰς τόν διάλογον καί τήν κατανόησιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/Qa7XG6nl2aM