1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ κ. ΙΟΥΛΙΑΝ ΤΙΜΟΣΙΕΝΚΟ

Τήν Κυριακήν, 5/18-10-2009, ἡ Πρωθυπουργός τῆς Οὐκρανίας κ. Ἰουλία Τιμοσιένκο, φιλοξενουμένη τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Τήν Πρωθυπουργόν κ. Ἰουλίαν Τιμοσιένκο, συνοδευομένην ὑπό τοῦ βουλευτοῦ καί Προέδρου τῆς Οὐκρανικῆς Ἰουδαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Αlexander Feldman  καί ἐπιτελείου πολιτικῶν συνεργατῶν αὐτῆς, ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.  Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, περιστοιχούμενος ὑπό Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου.

Προσφωνῶν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος, εἶπεν: «Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά νά ὑποδεχώμεθα τήν Ὑμετέραν  Ἐξοχότητα εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ὡς προσκυνήτριαν εἰς τό ἡμέτερον παλαίφατον Πατριαρχεῖον  καί ὡς ἀγγελιαφόρον εἰρήνης ἐκ μιᾶς μεγάλης καί εὐσεβοῦς Όρθοδόξου χώρας, τῆς Οὐκρανίας. Ἡ ἐπίσκεψις Ὑμῶν συσφίγγει τούς δεσμούς, οἱ ὁποῖοι ὑπῆρχαν ἀνέκαθεν μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς χώρας τῆς Οὐκρανίας. Οἱ  Πατριάρχαι Ἱεροσολύμων ἐπετέλεσαν ἀξιόλογον ποιμαντικόν ἔργον εἰς τήν χώραν τῆς Οὐκρανίας. Ἰδιαιτέρως κατά τήν στιγμήν ταύτην ἐνθυμούμεθα τόν ἀοίδιμον προκάτοχον Ἡμῶν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων Παΐσιον, δράσαντα εἰς Οὐκρανίαν. Παρακολουθοῦμεν μέ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον τάς πολιτικάς, κοινωνικάς καί ἐκκλησιαστικάς ἐξελίξεις εἰς τήν χώραν Ὑμῶν καί τόν σημαίνοντα καί βαρύνοντα ρόλον, τόν ὁποῖον Ὑμεῖς διαδραματίζετε διά τήν θετικήν καί αἰσίαν ἔκβασιν αὐτῶν.

Εἰς ἀναγνώρισιν τῶν προσπαθειῶν Ὑμῶν διά τήν εὐημερίαν τοῦ λαοῦ Ὑμῶν καί τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν διαφορετικῶν ἐθνικῶν ὁμάδων, τῆς καταπολεμήσεως τοῦ ἀντισημιτισμοῦ καί τῆς ἀφοσιώσεως Ὑμῶν πρός τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον, ἀπονέμομεν εἰς Ὑμᾶς ταύτην τήν ὑψίστην τιμητικήν διάκρισιν, τό παράσημον δηλαδή τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, ἀναγορεύομεν Ὑμᾶς Ἀνώτερον Ταξιάρχην τοῦ Τάγματος τῶν Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου, ἤτοι ἀπονέμομεν εἰς Ὑμᾶς χρυσοῦν σταυρόν μετά στέμματος, στεφάνης καί ἀστέρος καί προσευχόμεθα ὑπέρ ἐνισχύσεως Ὑμῶν προσωπικῶς πρός ἐπιτυχίαν τῆς ὑψηλῆς Ὑμῶν ἐθνικῆς ἀποστολῆς καί εἰρήνης καί εὐημερίας τοῦ λαοῦ αὐτῆς».

Περαίνων τούς λόγους τούτους ὁ Μακαριώτατος, ἐπενέδυσε τήν Πρωθυπουργόν μέ τό παράσημον, ὁ δέ Ἀρχιγραμματεύς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ἀνέγνωσε τό συνοδεῦον δίπλωμα αὐτοῦ. Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης προσέφερεν εἰς αὐτήν πολύτιμον κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ἱεροσολυμιτίσσης καί τό λεύκωμα «Ὀμφαλός τῆς Γῆς», περιέχον εἰς φωτογραφίας τάς τελετάς τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Ἡ Πρωθυπουργός ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον παλαιάν βυζαντινήν εἰκόνα τῆς ἐγέρσεως τοῦ Λαζάρου καί ἐζήτησε τάς προσευχάς Αὐτοῦ δι’ ἐπιτυχίαν, προκοπήν καί εὐημερίαν τοῦ λαοῦ αὐτῆς.

Ὁ Μακαριώτατος ἀπαντῶν, εἶπε ὅτι «ἡμεῖς εἰς Ἱεροσόλυμα ἔχομεν ὡς πηγήν δυνάμεως τόν Ἅγιον Τάφον, Ὑμεῖς δέ εἰς Οὐκρανίαν τήν ἱεράν Λαύραν τοῦ Κιέβου».

Ἡ Πρωθυπουργός προσεῖπεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὅτι εἶναι εὐγνώμων διά τήν παρασχεθεῖσαν εἰς αὐτήν τιμήν τῆς ἐπισκέψεως, τῆς παρασημοφορήσεως, τοῦ σταυροῦ καί τῆς εἰκόνος. Ὅτι θεωρεῖ ταῦτα ὡς εὐλογίαν οὐχί μόνον δι’ αὐτήν προσωπικῶς, ἀλλά καί διά τόν λαόν αὐτῆς.

Ἐπίσης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον δι’ ὅσα πράττει διά τούς προσκυνητάς καί τόν Οὐκρανικόν λαόν. Ἐζήτησε τάς  προσευχάς καί τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου διά τόν ἑορτασμόν προσεχῶς τοῦ γεγονότος τῆς συμπληρώσεως 18 ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς χώρας αὐτῆς καί τῆς ἐγκαταστάσεως νέων ἱδρυμάτων, εἰς τά ὁποῖα προσφέρεται μία νέα ἐθνική παιδεία χριστιανικῆς ἠθικῆς- “Christian Ethics” -κυρίως εἰς τά σχολεῖα, διά τήν μείωσιν τῆς ἐπικρατoύσης ἐντάσεως εἰς τάς σχέσεις τῶν ἐθνικῶν ὀντοτήτων καί τήν δημιουργίαν ἑνός κλίματος πολυεθνικῆς καί πολυθρησκευτικῆς συνυπάρξεως. «Διά τούς λόγους τούτους», εἶπεν, «ἐξῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα, διά νά ζητήσω τήν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, τοῦ Παναγίου Τάφου καί τήν Ὑμετέραν, εἰς τήν μεταβατικήν αὐτήν περίοδον, τήν ὁποίαν διέρχεται ἡ χώρα ἡμῶν».

Περαίνων ὁ Μακαριώτατος, ἐπῄνεσε τό ἔργον τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐκρανίας εἰς τό Ἰσραήλ, παρόντος εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, καί τό φιλανθρωπικόν ἔργον τοῦ συνοδεύοντος τήν  Πρωθυπουργόν, βουλευτοῦ κ.  Alexander Feldman.

Ἡ Πρωθυπουργός ηὐχαρίστησε καί πάλιν, καί προσεκάλεσε τόν Μακαριώτατον ἐξ ὀνόματος τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ νά ἐπισκεφθῇ τήν χώραν τῆς Οὐκρανίας.

Μετά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῆς εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἡ Πρωθυπουργός κ. Ἰουλία Τουμοσιένκο, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ἐπεσκέφθη τούς ἱερούς ναούς τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τόν κῆπον τῆς Γεθσημανῆς, τόν τάφον τῆς Θεοτόκου, τήν ἱεράν Μονήν ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου καί τόν Ἰορδάνην ποταμόν, ἔνθα καί ἐβαπτίσθη ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ ἡγουμένου τοῦ ἀββᾶ Γερασίμου, Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου τό παραδοσιακόν προσκυνηματικόν βάπτισμα, ἀκολούθως δέ προσεκύνησε τόν παρά τήν Βηθλεέμ τάφον τῆς Ραχήλ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder