1

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Εἰς τήν Παννυχίδα ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Σάββα, ἡμέρᾳ Τετάρτῃ, 4ῃ/17ῃ Δεκεμβρίου ἀφ’ ἑσπέρας, ἕως τῆς πρωΐας τῆς Πέμπτης 5ης /18ης, προεξῆρξε κατά τό ἔθος ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, ὡς Ἡγούμενος τῆς Λαύρας, ἀφικόμενος ὀλίγον μετά τήν δύσιν τοῦ ἡλίου ἐξ Ἱεροσολύμων, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου – Γέροντος Ἀρχιγραμματέως καί Θαβωρίου κ. Μεθοδίου. Ἐπίσης συνελειτούργησε μετά τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν ὡς ἄνω Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, ὁ κατά τήν σειράν προεξάρχων τῆς τριημέρου Πανηγύρεως τῆς Λαύρας. Εἰς τήν ἀγρυπνίαν συμμετέσχον, ὡς συνήθως, πλήθη Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, προσκυνηταί καί πολλοί Ἁγιοταφῖται.

Ἡ Ἱερά Λαύρα ἑορτάζει κατά σειράν τάς ἑορτάς τοῦ ἐν αὐτῇ διαλάμψαντος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ὑψίστου Θεολόγου καί Ὑμνογράφου τήν 4ην/17ην Δεκεμβρίου, τοῦ Ὁσίου Σάββα, ἀρχηγοῦ τῶν ἀναχωρητῶν τῆς ἐρήμου τῆς Ἰουδαίας, τήν 5ην/18ην Δεκεμβρίου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἰς τόν ὁποῖον ἔχει ἀφιερωθῆ τό πρῶτον Καθολικόν τῆς Λαύρας (Θεόκτιστος Ἐκκλησία), τήν 6ην/19ην Δεκεμβρίου. Οὕτω, κατά τό καθιερωμένον, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας παρέμεινεν ἐπί τριήμερον καί προέστη ἐν πρώτοις τῶν ἀκολουθιῶν τῆς ἑορτῶν τῶν τριῶν μεγάλων ἁγίων τῆς Μονῆς, ἤτοι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ ἐν τῷ παρεκκλησίῳ ἐπί τοῦ τάφου αὐτοῦ, τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου ἐν τῷ Καθολικῷ τῆς Μονῆς, ἐν ᾧ φυλάσσεται καί τό λείψανον αὐτοῦ, Προεξάρχοντος τῆς Παννυχίδος τοῦ Μακαριωτάτου, καί τοῦ ἁγίου Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας ἐν τῷ προρρηθέντι Ναῷ, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Σαββαϊτῶν Πατέρων, ὑπό Ἀρχιμανδριτῶν καί Ἱερέων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἡμῶν Ἀδελφότητος, τοῦ Ποιμνίου καί προσκυνητῶν, καί ὑπό πλειάδος εὐσεβῶν χριστιανῶν ἐκ τῶν περιχώρων τῆς Βηθλεέμ καί ἐξ Ἱεροσολύμων.

Τῇ Τετάρτῃ, 4ῃ τοῦ μηνός Δεκεμβρίου, ἐγένετο Πανήγυρις διά τήν ἑορτήν τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς ἐν τῇ ἐν Ἱεροσολύμοις Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ὑπό τοῦ Ἡγουμένου, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀριστοβούλου.

Τῇ Πέμπτῃ, 5ῃ Δεκεμβρίου, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Σάββα καί εἰς Ἱεροσόλυμα εἰς τό Παρεκκλήσιον αὐτοῦ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῶν Ἀρχαγγέλων διά Θείας Λειτουργίας τελεσθείσης ὑπό τοῦ Ἡγουμένου, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Δημητρίου.

Τῇ Τρίτῃ, 6ῃ τοῦ μηνός, πολλοί ἐκ τῶν φιλεόρτων κατοίκων τῶν Ἱεροσολύμων ἔσπευσαν εἰς τήν ἑορτήν τοῦ ἁγίου Νικολάου ἐν τῇ ἱερᾷ αὐτοῦ Μονῇ ἐν τῇ Παλαιᾷ Πόλει, ἑορτασθεῖσαν πανηγυρικῶς δι᾿ ἀφ’ ἑσπέρας Ἑσπερινοῦ καί Θείας Λειτουργίας, τελεσθέντων ὑπό τοῦ Ἡγουμένου, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀριστοβούλου.

Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν Ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Μπετζάλλαν.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἑωρτάσθη πανηγυρικώτατα ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Νικολάου εἰς τόν ἱερόν ναόν αὐτοῦ ἐν τῇ πλησίον τῆς Βηθλεέμ κώμῃ τῆς Μπετζάλλας. Μεταβάς ἐκεῖ ὁ Μακαριώτατος μετά συνοδείας ἐτέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν ὡς ἄνω Ἀρχιερέων τοῦ Πατριαρχείου, Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων, Κωνσταντίνης καί Θαβωρίου, ἐπίσης τοῦ Ἡγουμένου, Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ναρκίσσου, τῶν ἐφημερίων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καί συμμετεχόντων τῶν πιστῶν τῆς κώμης ταύτης, ἵνα τιμήσωσι τόν πολιοῦχον αὐτῶν καί αἰτήσωνται τή προστασίαν αὐτοῦ.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ ἐπεσκέψαντο τόν «Φιλανθρωπικόν Σύλλογον», ὑπό τόν ὁποῖον ὑπάγονται ἅπαντα τά Ἱδρύματα τῆς Μπετζάλλας, τόν ἑορτάζοντα αἰδεσιμώτατον Οἰκονόμον π. Νικόλαον Σαμαάν, μετά δέ τό παρατεθέν γεῦμα ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Βηθλεέμ» ἐπεσκέψαντο τό Γηροκομεῖον τῆς Μπετζάλλας.

ngg_shortcode_0_placeholder