1

Ο Κ. JORDAN PERRY ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 27ην Ἀπριλίου/10ην Μαΐου 2022, ὁ κ. Jordan Perry, Πολιτικός Ἀναλυτής τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Βρεταννίας ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τόν κ. Perry, ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν εἰς τόν πολιτικόν ἀναλυτήν τήν κατάστασιν, τήν ὁποίαν ἀντιμετωπίζουν ἰδίᾳ τόν τελευταῖον καιρόν αἱ Ἐκκλησίαι τῶν Ἱεροσολύμων καί οἱ πιστοί αὐτῶν ἐκ τῶν πιέσεων τῶν ἀκραίων στοιχείων τῆς Ateret Cohanim, καταλαβόντων προσφάτως τό ξενοδοχεῖον “Μικρά Πέτρα” καί κατεχόντων ἀπό ἐτῶν τόν παρά τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ξενῶνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου.

Ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθη ὡσαύτως καί εἰς τάς δυσκολίας ,τάς ὁποίας αἱ Ἐκκλησίαι, ἰδίως τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀντιμετώπισαν τό Μέγα Σάββατον εἰς τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός ἐκ τῶν μέτρων τῆς Ἀστυνομίας, ὑπαγορευθέντων ὑπό νόμου τῆς Κυβερνήσεως περιορίζοντος κατά πολύ τόν ἀριθμόν τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι θά ἠδύναντο νά εἰσέλθουν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Αἰτία τῶν τοιούτων στάσεων εἶναι ἡ ἔλλειψις γνώσεως εἰς τό Ἑβραϊκόν κοινόν τῆς Χριστιανικῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς.

Αἱ δυσκολίαι αὗται ἀντιμετωπίζονται ὑφ’ ἑκάστης- ἀλλά καί ἀπό κοινοῦ ὑφ’ ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν-, συμφώνως καί πρός τάς συναντήσεις αὐτῶν, αἱ ὁποῖαι λαμβάνουν χώραν εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Μακαριωτάτου.

Ὁ κ. Perry ἤκουσε μετά προσοχῆς τά εἰπωθέντα ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί εἶπεν ὅτι δι’ ὅλων τῶν ἐνδεικνυομένων μέσων θά συμβάλῃ εἰς τήν κατά τό δυνατόν θεραπείαν τῶν καταστάσεων αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας