1

Ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 20ήν Ὀκτωβρίου/ 2ραν Νοεμβρίου 2012, ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Διευθύνσεως Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδος κ. Χαράλαμπος Μάνεσης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Πρέσβυν ἐδέχθη καί ἐκαλωσώρισεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ ὑπευθύνου τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰορδανίαν Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰννοκεντίου, ἐν μέσῳ καί τῆς συναντήσεως Αὐτοῦ μεθ’ ὁμάδος νέων τῆς ὀργανώσεως «Κατευθύνσεις» ἐξ Ἀμερικῆς.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ κ. Πρέσβυς ἐζήτησε νά ἐνημερωθῇ παρά τοῦ Μακαριωτάτου  περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου καί περί τῶν ἀναγκῶν αὐτοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη προτίστως εἰς τό ἐκκλησιαστικόν καί προσκυνηματικόν ἔργον τοῦ  Πατριαρχείου καί τήν ἀνάγκην συνεχίσεως τοῦ ἔργου συντηρήσεως καί ἀνακαινίσεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

«Τό Πατριαρχεῖον ὡς ὁ ἀρχαιότατος αὐτοκέφαλος ὀργανισμός εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ἐπιτελεῖ θρησκευτικόν, κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον διά τῶν ἱδρυμάτων αὐτῦ καί ἐκπαιδευτικόν διά τῶν σχολείων αὐτοῦ συντηρουμένων ὑπ’ αὐτοῦ καί μέ μαθητάς Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους, ἵνα καλλιεργῆται πνεῦμα μειώσεως τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, συνυπάρξεως καί συμφιλιώσεως.

Τό ἔργον τοῦτο τῆς εἰρηνεύσεως καί συμφιλιώσεως καί εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν προωθεῖ τό Πατριαρχεῖον καί διά τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τό Συμβούλιον τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς/ Council of the Religious Institutions of the Holy Land, εἰς τό ὁποῖον μετέχουν πολιτικοί καί θρησκευτικοί ἀρχηγοί καί ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν θρησκειῶν Ἰουδαϊσμοῦ, Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ.

Ἐνημερωθείς ὁ κ. Πρέσβυς καί εὐχαριστῶν διά τοῦτο, ἐζήτησε τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον καί εἰς τά Τμήματα τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/zJYa1ENj2fc

ngg_shortcode_0_placeholder