1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ CARDINAL FERNANDO FILONI, THE GRAND MASTER OF THE EQUESTRIAN ORDER OF THE HOLY SEPULCHER.

Τήν Τρίτην, 27ην Ἀπριλίου/10ην Μαΐου 2022, Ὁ Καρδινάλιος His Most Rev. Eminence Ferdinando Filoni, the Grand Master of the Equestrian Order of the Holy Sepulcher μετά συνοδείας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῶν Λατίνων εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Pierre Battista Pizzaballa καί τοῦ Ἀποστολικοῦ Δελεγάτου εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ καί κληρικῶν τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Καρδινάλιον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, λέγων εἰς αὐτόν τό «ὡς εὖ παρέστητε» εἰς μίαν συγκυρίαν ἑόρτιον ἀλλά καί μίαν τεταμένην κατάστασιν εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ὁ Καρδινάλιος προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον, ὑπογραμμίζων τήν φιλανθρωπικήν καί ἐκπαιδευτικήν δραστηριότητα τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν, εἰς τό ὁποῖον Οὗτος ἀνήκει.

Εὐχαριστῶν ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι ὁ λόγος αὐτοῦ ἔρχεται ἐνισχυτικός τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τήν ἁγίαν Γῆν καί ἀνεφέρθη εἰς τήν συμβολήν τοῦ νῦν Λατίνου Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Pierre Battista Pizzaballa,  τότε Κουστωδοῦ τῆς Ἀγίας Γῆς εἰς τήν Χριστιανικήν συνεργασίαν καί τήν ἀνακαίνισιν τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου.

«Ἡ συνεργασία αὕτη», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, συνεχίζεται καί σήμερα ἐν γνησίῳ Οἰκουμενικῷ Πνεύματι καί γνησίῳ διαλόγῳ. Διά τῆς συνεργασίας ταύτης ἀντιμετωπίζομεν τάς γνωστάς προσφάτους  προκλήσεις καί πιέσεις παρά ἀκραίων ἐξτρεμιστικῶν στοιχείων εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν  , οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ ζῶντες λίθοι τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Καρδιναλίου καί ἐπέδωσεν αὐτῷ ἐπάργυρον πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ καί τάς Ἱεροσολυμιτικάς αὐτοῦ εὐλογίας εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ. Ὁ Καρδινάλιος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἔμβλημα τοῦ τάγματος τῶν Ἱπποτῶν αὐτοῦ καί πολύτιμον σημειωματάριον.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἡμέρας ταύτης  ὁ Καρδινάλιος ἐπετέλεσεν ἐπίσημον εἴσοδον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως συμφώνως πρός τό ἐπικρατοῦν προσκυνηματικόν καθεστώς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας