1

Ο ΙΕΡΕΥΣ, Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΤΟ ΚΟΙΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΧΝΙΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 30ήν Αὐγούστου/12ην Σεπτεμβρίου 2011, ὁ ἱερεύς τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος Σαχνίν τοῦ βορείου Ἰσραήλ π. Σάλεχ Χούρη, τό Κοινοτικόν Συμβούλιον τῆς Κοινότητος ταύτης καί ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως ταύτης, κ. Μάζεμ Γανάϊμι, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τούτους ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπαινῶν αὐτούς διά τόν ζῆλον αὐτῶν διά τήν ἀνέγερσιν μεγάλου καί περικαλλοῦς ναοῦ πρός τιμήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου καί διά τήν συνεργασίαν αὐτῶν μετά τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων τῆς πόλεως καί μετά τῶν ὀπαδῶν τῶν ἄλλων θρησκευμάτων. Δεῖγμα τῆς εἰρηνικῆς συνεργασίας ταύτης εἶπεν ὁ Μακαριώτατος εἶναι καί ἡ ἐπίσκεψις ὁμοῦ ἐνταῦθα σήμερον μετά τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως, ἁρμοδίου διά πάντα πολίτην τῆς πόλεως αὐτῶν.

Ὁ ἱερεύς καί τό Κοινοτικόν Συμβούλιον ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν ἄχρι τοῦδε ἔμπρακτον βοήθειαν τοῦ Πατριαρχείου, ἐζήτησαν τήν βοήθειαν Αὐτοῦ διά τό εἰκονοστάσιον καί τούς κώδωνας τοῦ ἀνεγειρομένου καί συμπληρωμένου ναοῦ καί ἐκάλεσαν Αὐτόν νά προεξάρξῃ τῆς προσεχοῦς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, πρός τιμήν τοῦ ὁποίου τιμᾶται ὁ ναός αὐτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐφωδίασεν αὐτούς μέ Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας καί ὑπεσχέθη ὅτι θά προσπαθήσῃ πάσῃ δυνάμει νά ἀνταποκριθῇ εἰς τά αἰτήματα αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder