1

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ & ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΖΑΜΠΑΠΔΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 23ην Ἰανουαρίου / 5ην Φεβρουαρίου 2011, ὁ ἡγούμενος τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰουστῖνος καί ὁ ἱερεύς τῆς εἰς τήν περιοχήν τοῦ Φρέατος κώμης Ζαμπάμπδε π. Τούμα Δαούδ μετά τοῦ Ἐπιτρόπου αὐτῶν ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον, ἵνα χαιρετίσουν ἐπί ταῖς διαγινομέναις ἑορταῖς τοῦ Δωδεκαημέρου καί συζητήσουν ἐπί θεμάτων ἀφορώντων τήν Κοινότητα αὐτῶν. Ὑποδεχόμενος τούτους ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἤκουσε παρ’ αὐτῶν περί τοῦ γεγονότος ὅτι δέν ὑπάρχουν σχίσματα εἰς τήν Κοινότητα αὐτῶν καί περί τοῦ θέματος τῆς μελλούσης νά ἀνεγερθῇ νέας Ἐκκλησίας εἰς τήν θέσιν τῆς ὑπαρχούσης παλαιᾶς καί οὐχί μακράν αὐτῆς.

Εὐλογῶν τούτους ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη ὅπως ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Πατριαρχείου φθάσουν εἰς τήν ἡμέραν τῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τῆς Ἐκκλησίας αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder