1

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ & Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΥΔΔΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 9ην / 22αν Ὀκτωβρίου 2011, ὁ  ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς Λύδδαν καί ἡ Ἐπιτροπή τῆς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος ἐπεσκέφθη τό  Πατριαρχεῖον.

Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως αὐτῆς ἦτο νά προσκαλέσουν τήν Α.Θ. Μακαριότητα τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ἵνα προεξάρξῃ τῆς ἑορτῆς τῶν Ἐγκαινίων τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Λύδδῃ καί τῆς μετακομιδῆς τοῦ σεπτοῦ αὐτοῦ λειψάνου τήν 3ην / 17ην τοῦ προσεχοῦς μηνός Νοεμβρίου.

Ὁ Μακαριώτατος ἠρώτησε τούτους περί τῶν δραστηριοτήτων καί τῆς προόδου τῆς Κοινότητος ἐν γένει καί περί τῆς προόδου τῆς Νεολαίας καί τοῦ Κατηχητικοῦ Σχολείου, ηὐλόγησε τούτους καί ὑπεσχέθη ὅτι μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θά ἀνταποκριθῇ εἰς τήν πρόσκλησιν αὐτήν, νά προεξάρξῃ τῆς πανδήμου ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder