1

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 20ῆς Ὀκτωβρίου/2ας Νοεμβρίου 2021, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Εὐρωβουλευτής κ. Ἐμμανουήλ Κεφαλογιάννης, εὑρισκόμενος εἰς ἀποστολήν εἰς τό Ἰσραήλ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα καί τῆς πρῴην συνεργάτιδος αὐτοῦ κ. Μαρίας Ζωζωνάκη.

Τόν ἐξοχώτατον κ. Κεφαλογιάννην ὑπεδέχθη ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ εἰρηνευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί δή εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, εἰς τήν ὁποίαν ἐπικρατεῖ εἰσέτι ἀνειρήνευτος πολιτική κατάστασις. Τήν ὀξύτητα τῆς καταστάσεως αὐτῆς προσπαθεῖ τό Πατριαρχεῖον νά ἀπαμβλύνῃ, παραμένον πάντα θρησκευτικόν ἵδρυμα, τό ἀρχαιότερον τῆς Ἁγίας Γῆς. Εἰς τό ἔργον τοῦτο τό Πατριαρχεῖον ἔχει ἀνέκαθεν τήν συμπαράστασιν τῆς Ἑλλάδος, διαδόχου τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Ὁ κ. Κεφαλογιάννης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ὑποδοχῇ καί ἐξέφρασε τήν ἐκτίμησιν αὐτοῦ πρός τό πολύπτυχον πολύ-πολιτισμικόν, θρησκευτικόν καί εἰρηνετικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Κεφαλογιάννης ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον βιβλίον τῆς συγγραφέως Ρέας Γαλανάκη, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτῷ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τό βιβλίον τοῦ κ. Τλήλ «I am Jerusalem».

Ὁ κ. Κεφαλογιάννης ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τον Ἅγιον Τάφον διά προσκύνησιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας