1

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ-2012.

Τήν πρωΐαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 1ης/14ης Ἀπριλίου 2012, ἔλαβε χώραν ὁ Ἐσπερινός τῆς Ἀναστάσεως εἰς τάς Ἱεράς Μονάς τοῦ Πατριαρχείου πέριξ αὐτοῦ εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν, ἐνωρίς τήν πρωΐαν, καί ἀπό τῆς 7ης π. μ. ὥρας εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγιοταφιτῶν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἐλένης, ἔνθα προσηυχήθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Μετά τόν Ἐσπερινόν τοῦτον μετά τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καί τήν μετάληψιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, οἱ πιστοί, ὡς ἐπί τό πλεῖστον  Ἕλληνες προσκυνηταί, ἀλλά καί προσκυνηταί ἐξ ἄλλων Ὁρθοδόξων Ἑκκλησιῶν, ἐξεκίνησαν μετά ταχύτητος καί ἀγωνίας, ἵνα,  ὑπερβαίνοντες τά μέτρα ἀσφαλείας τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, φθάσουν εἰς τήν αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως  καί ἐν συνεχείᾳ νά εἰσέλθουν εἰς αὐτόν διά τήν συμμετοχήν αὐτῶν εἰς τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός.

Μετά τάς τοποθετήσεις τῶν προσκυνητῶν εἰς τήν ἰδίαν αὐτῶν θέσιν, ἀναλόγως τοῦ δόγματος αὐτῶν καί συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν καθεστωτικήν τάξιν, μετά τάς ἐν τῷ Παναγίῳ Τάφῳ προετοιμασίας ὑπό τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου τοῦ Πατριαρχείου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, τοῦ Παραδραγουμάνου Ἀρχιδιακόνου π. Ἀθανασίου καί τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, ἤρξατο ἡ κάθοδος τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας τήν 12ην μεσημβρινήν/13:00 μ.μ. ὥραν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου διά τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ, ἔνθα προσῆλθον οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἄλλων χριστιανικῶν δογμάτων, Ἀρμενίων, Κοπτῶν καί Συριάνων, ἵνα λάβωσι τήν εὐλογίαν, διά νά λάβωσιν τό Ἅγιον Φῶς.

Μετά ταῦτα ἐξεκίνησεν  ἡ λιτανεία ἀπό τοῦ Καθολικοῦ πρός τόν Πανάγιον Τάφον διά περιφορᾶς τρίς πέριξ αὐτοῦ, τοῦ Μακαριωτάτου ἐνδεδυμένου Ἀρχιερατικήν στολήν πλήρη καί τῶν ἱερέων ἐνδεδυμένων καί αὐτῶν τήν πλήρη ἱερατικήν στολήν αὐτῶν καί τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τό «Τήν Ἀνάστασίν Σου …» καί τό «Φῶς ἱλαρόν…».

Τῆς τρίτης περιφορᾶς τελεσθείσης, ἀπεξεδύθη τήν στολήν Αὐτοῦ, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, παραμείνας διά τοῦ Στιχαρίου μόνον, καί εἰσῆλθεν ἐντός τοῦ Κουβουκλίου καί εἰς τό ἐσώτερον τμῆμα τοῦ Παναγίου Τάφου,  ἔνθα μόνος ἀνέγνωσε τήν σχετικήν εὐχήν καί μετέδωσεν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί ἀπό τῆς βορείου θυρίδος τοῦ Κουβουκλίου ἀρχικῶς καί ἀπό τῆς ὄψεως τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου ἐν συνεχείᾳ διά δύο δεσμίδων-πυρσῶν τό Ἅγιον Φῶς.

Τοῦτο μετά προσμονῆς πολλῆς, χαρᾶς πολλῆς καί ἐνθουσιασμοῦ πολλοῦ ἔλαβον ἀλαλάζοντες διά φωνῶν ἀγαλλιάσεως οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί καί ἐπλησίαζον αὐτό εἰς τά ὅμματα, χεῖρας, μέτωπα, ἵνα ἁγιασθῶσι καί ἐνισχυθῶσι εἰς τόν ἀγῶνα αὐτῶν ἐναντίον τοῦ διαβόλου, τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου.

Ἡ περιχαρής αὕτη ὑποδοχή τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός εἶναι ὄντως μία ἰσχυροτάτη μαρτυρία τῆς ἀληθείας καί τῆς δυνάμεως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ  Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μαρτυρεῖ ὅτι Χριστός ἀνέστη.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ὁ Μακαριώτατος κρατῶν ἀνημμένας τάς δεσμίδας  τοῦ Ἁγίου Φωτός προσεχώρησε πρός τό Ἱερόν Βῆμα καί τό Σκευοφυλάκιον τοῦ Καθολικοῦ.

Ἐνταῦθα ἐνεδύθη καί πάλιν τά ρᾶσα Αὐτοῦ καί ἐν μέσῳ τῶν ζητούντων τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ συνωστιζομένων προσκυνητῶν, κρατούντων τάς λαμπάδας τοῦ Ἁγίου Φωτός, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, ἦλθεν διά τῆς Χριστιανικῆς ὁδοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐνταῦθα προσῆλθε ἡ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἡ ἐκ τῆς πολιτείας τῆς Ἑλλάδος Ἀποστολή μετά τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ  καί ἔλαβε ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου τό Ἅγιον Φῶς, ἵνα μεταφέρῃ αὐτό εἰς τήν Ἑλλάδα καί τήν Ἐκκλησίαν αὐτῆς.

Τοῦ Μακαριωτάτου μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ καί τοῦ πλήθους τῶν προσκυνητῶν ἀναχωρησάντων,  ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν ὁ Ἑσπερινός μετά  θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, τῇ συμμετοχῇ τῶν δυνηθέντων νά παραμείνουν καί πέραν τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἵνα λάβωσι τό δῶρον τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ὄντως ἡ ἡμέρα αὕτη τοῦ Μεγάλου Σαββάτου τῶν Ὁρθοδόξων μετά τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἁγίου Φωτός ἀπέβη καί πάλιν μία τῶν ἑορταστικωτέρων, συγκινητικωτέρων καί πολυπληθεστέρων ἀπό πλευρᾶς προσκυνητῶν ἑορτῶν τῶν Ἱεροσολύμων, συμφώνως πρός τάς μαρτυρίας οὐχί μόνον Ὁρθοδόξων ἀλλά καί Χριστιανῶν ἄλλων δογμάτων καί ὀπαδῶν ἄλλων θρησκευμάτων. Ἀνεδείχθη ἀπό πάσης πλευρᾶς ὡς ἡ ἡμέρα καί ἡ ἑορτή τῆς πόλεως.

Διά  τήν ἡμέραν ταύτην οἱ Ὁρθόδοξοι δοξολογοῦμεν τόν Πανάγαθον καί Παντοδύναμον Θεόν ἡμῶν καί ἐντείνομεν τάς προσπαθείας ἡμῶν νά ἀποδειχθῶμεν ἄξιοι μιᾶς τοιαύτης κληρονομιᾶς καί παρακαταθήκης, Γένοιτο.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/eaeUZUOAmss

ngg_shortcode_0_placeholder