1

Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Τήν 14:00 ὥραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 16ης/29ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός, ἤτοι ἡ τελετή τῆς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τοῦ σταυροῦ, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Διά τόν Ἑσπερινόν τοῦτον κατῆλθεν ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, φέρων μόνον ἐγκόλπιον καί ἐπανωκαλύμμαυχον, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων μετά ἐπανω καλυμμαυχίου τῶν Ἀρχιερέων μόνον, καί ἀνῆλθεν καί προσεκύνησεν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν διά τό αἰδέσιμον τῆς ἡμέρας ταύτης.

Ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ἡ χορῳδία ὑπό τόν Πρωτοψάλτην τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτην π. Ἀριστόβουλον ἔψαλεν εἰς τό μέσον τοῦ Καθολικοῦ τό Δοξαστικόν «Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον …» πρός κατάνυξιν καί χαροποιόν πένθος τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, τών κατακλυζόντων τό Καθολικόν.

Ἡ ἀκολουθία αὕτη μετεδόθη ζωντανά ἐκ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

httpv://youtu.be/Wruq4RPye7k