1

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ «RUSSIAN DAY»

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 1ης/14ης  Ἰουνίου 2022, ἔλαβε χώραν δεξίωσις τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσίας εἰς τό Ἰσραήλ ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἡμέρας τῆς Ρωσίας – «Russian Day» – Ἐθνικῆς ἡμέρας τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, εἰς τόν χῶρον τοῦ πλησίον τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς – MISSIA ξενοδοχείου ‘Sergei’.

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἀντεπροσώπευσαν τό Πατριαρχεῖον ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος καί ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος τῇ προσκλήσει τοῦ Ρώσου Πρέσβεως κ. Anatoly Viktorov, ὁ ὁποῖος εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ ὑπεγράμισεν ἰδιαιτέρως τήν 175ην ἐπέτειον ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ρωσσικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀποστολῆς (MISSIA) εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν σημασίαν τοῦ ἔργου αὐτῆς διά τήν Ἁγίαν Γῆν καί τήν φιλοξενίαν τῶν Ρώσων προσκυνητῶν καί τάς προσπαθείας τῆς Α.Θ.Μ. λέγων «μετά δυνάμεως ὑποστηρίζομεν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τάς προσπαθείας Αὐτοῦ, αἱ ὁποῖαι στοχεύουν εἰς τήν διατήρησιν τῆς γνησίας χριστιανικῆς κληρονομίας καί παρουσίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ παρ’ ὅλας τάς παρεμβαλλομένας προκλήσεις ὑπό ὡρισμένων ριζοσπαστικῶν ὀργανώσεων. Πιστεύομεν ὅτι αἱ προσπάθειαι αὐταί εἶναι ἄξιαι ἐνθαρρύνσεως καί βοηθείας ἀπό ὅλας τάς σχετιζομένας μέ τό θέμα ἐξουσίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας