1

Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 7/20-08-2009, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον ὁ κ. Βλαδίμηρος Σκυρώβ, Διπλωματικός Ἐκπρόσωπος τῆς Οὐκρανίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.

Οὗτος εἶπε τῷ Μακαριωτάτῳ ὅτι ἐπιθυμεῖ  νά διατηρῇ καλήν συνεργασίαν καί καλάς σχέσεις μέ τό Πατριαρχεῖον ἐν γένει καί ἰδίᾳ ἐν ὄψει τοῦ γεγονότος τῆς ἀφίξεως πολλῶν προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐξ  Ὀρθοδόξων χωρῶν, ἐν αἷς καί ἡ  Οὐκρανία.

Ὁ Μακαριώτατος, ἀφοῦ ἐκαλωσώρισε τόν νέον Ἐκπρόσωπον, ἐξήγησεν αὐτῷ ὅτι τό Πατριαρχεῖον ὑποδέχεται ὅλους τούς προσκυνητάς ἀδιακρίτως ἐθνικότητος καί προσπαθεῖ νά διαδραματίζῃ σημαντικόν εἰρηνευτικόν ρόλον εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἀφ’ ἑνός, καί ἑνωτικόν ρόλον μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀφ’ ἑτέρου καί δή εἰς τό ὑφιστάμενον ἐκκλησιαστικόν, ἐθνικόν καί πολιτικόν πρόβλημα εἰς τήν Οὐκρανίαν.

«Ἐνδιαφέρει Ἡμᾶς», ἐσυνέχισεν ὁ Μακαριώτατος, «ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας, τῆς συντελούσης εἰς τήν διατήρησιν τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας τῶν Ὀρθοδόξων λαῶν καί ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος τῆς Οὐκρανίας». Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ κ. Σκυρώβ μετάλλιον τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης καί βιβλία μέ τήν ἱστορίαν τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ κ. Βλαδίμηρος Σκυρώβ ηὐχαρίστησε βαθύτατα τόν Μακαριώτατον διά τήν ὑποδοχήν καί τά δῶρα Αὐτοῦ καί συνεφώνησε εἰς τά λεχθέντα ὑπ’ αὐτοῦ, ἰδίως εἰς τό ὅτι οἱ προσκυνηταί βαθέως εὐλαβοῦνται τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder