1

Ο ΔΙΕΥΘ/TΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠYΛΗΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 30ήν Αὐγούστου/12ην Σεπτεμβρίου 2011, ὁ νέος Διευθυντής τοῦ Ἀστυνομικοῦ τμήματος τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ (τουρκιστί Κίσλε) κ. Μωϋσῆς Μπαρέκετ, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἀστυνομικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῆ ἀναλήψει τῶν ὡς ἄνω καθηκόντων αὐτοῦ.

Τόν κ. Μπαρέκετ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, λέγων ὅτι χάρις εἰς τήν καλήν συνεργασίαν μετά τῆς Ἀστυνομίας πολλά τῶν προβλημάτων εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν καί εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἔχουν ἐπιλυθῇ καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν ἥρεμον καί ἡσύχιον Ἀστυνομικήν ὑπηρεσίαν, διασφαλίζουσαν τήν εἰρήνην, τήν τάξιν καί τήν ἀσφάλειαν εἰς ὅλους τούς κατοίκους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως καί εὐχόμενος εἰς αὐτόν πᾶσαν ἀπό Θεοῦ εὐλογίαν διά τό νέον Ἑβραϊκόν ἔτος.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Μπαρέκετ τήν μελέτην τοῦ καθηγητοῦ κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου περί τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder