1

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΑΥΒΙΔ (ΚΙΣΛΕ) ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 20ήν Ἰουνίου /4ην Ἰουλίου 2011, ὁ Διευθυντής τοῦ Τμήματος τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας  παρά τήν πύλην τοῦ Δαβίδ (Κίσλε) κ. Ἄβη-Ρόϊφ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἐν ὄψει τῆς ὁσονούπῳ ἀφυπηρετήσεως αὐτοῦ καί τῆς ἀναλήψεως ἄλλης ἀνωτέρας ὑπηρεσίας εἰς τάς φυλακάς τῆς πόλεως τῆς Ρέμλης.

Τόν κ. Ἄβη Ρόϊφ  μετά τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ὑπεδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀποχαιρετιστηρίου ταύτης συναντήσεως ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῆς ὑπαρξάσης λίαν καλῆς συνεργασίας μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας Ἱεροσολύμων ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ κ. Ἄβη Ρόϊφ.

Ὁ Μακαριώτατος ἰδιαιτέρως ἀνεφέρθη εἰς τάς ἐπιμόνους προσπαθείας τοῦ κ. Ἄβη Ρόϊφ διά τήν μείωσιν τῶν ἐντάσεων καί τήν δημιουργίαν κλίματος ὑφέσεως μεταξύ τῶν Χριστιανικῶν καί τῶν ἄλλων Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἱερουσαλήμ, εἰς τήν γεφύρωσιν ὑπαρχόντων χασμάτων καί εἰς τήν ἐπίλυσιν προσκυνηματικῶν διαφορῶν ὡς αὐτῆς τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου μετά τῶν Ἀρμενίων.

Ὁ κ. Ἄβη Ρόϊφ ἀνεφέρθη εἰς τήν συνετήν καί σοφήν συνεργασίαν, τήν ὁποίαν εὗρεν ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Μακαριωτάτου εἰς πολλά καί λίαν περίπλοκα προβλήματα καί εὐαίσθητα θέματα καί εἰς τήν ἐκ τῆς συνεργασίας ταύτης ἐπίλυσιν πολλῶν ἐκ τούτων.

Ἐπί πλέον ἐζήτησεν ὁ κ. Ἀβη –Ρόϊφ, ὅπως ἐξακολουθήσῃ νά ὑπάρχῃ  καί ἐκ τῆς νέας αὐτοῦ θέσεως συνεργασία προς ἐπίλυσιν τυχόν ἀναφυομένων προβλημάτων καί διεβεβαίωσε τόν Μακαριώτατον ὅτι θέτει ἑαυτόν εἰς τήν διάθεσιν τοῦ Πατριαρχείου, ὁσάκις χρειασθῇ τήν βοήθειαν αὐτοῦ.

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Ἀβη –Ρόϊφ μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου κοπέν ἐπί τῇ 1500ετηρίδι αὐτοῦ καί ὁ κ. Ἀβη –Ρόϊφ προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον τό σῆμα τοῦ Τμήματος τῆς Ἀστυνομίας τοῦ παρά τήν πύλην τοῦ Δαβίδ (Κίσλε), χορηγούμενον εἰς λίαν ὑψηλάς  προσωπικότητας μόνον, κατασκευαζόμενον δέ ὑπό αὐτιστικῶν νέων καί γερόντων διά τήν βοήθειαν αὐτῶν, εἰς τά πρός τό ζῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.