1

Ο Α’ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ κ. VICTOR ZUBKOF ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τετάρτην, 17/30 Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν πρῶτον Ἀναπληρωτήν Πρωθυπουργόν τῆς Ρωσίας κ. Victor Zubkof.

Ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Victor Zubkof, γενόμενος δεκτός, ηὐχαρίστησεν εὐθύς ἐξ’ ἀρχῆς τόν Μακαριώτατον διά τήν παρασχεθεῖσαν συνάντησιν καί τήν θερμήν ὑποδοχήν. Ἐν συνεχείᾳ ἐξήγησεν ὅτι εὑρίσκεται εἰς τό πλαίσιον μεγάλης ἀποστολῆς διαπραγματεύσεων συνεργασίας μετά τοῦ Ἰσραήλ. «Συνεφωνήσαμεν», εἶπεν, «ἐπί ὡρισμένων ἀρχῶν διά συνεργασίαν. Συνηντήσαμεν τόν Πρόεδρον, αὔριον θά συναντήσωμεν τόν Πρωθυπουργόν τοῦ Ἰσραήλ. Σήμερον θέλομεν νά ἀφιερώσωμεν ὁλίγον χρόνον διά προσευχήν εἰς τό λίκνον τῆς πίστεως ἡμῶν».

Ὁ Μακαριώτατος ἐξέφρασε τήν βαθεῖαν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐπισκέψει τοῦ Α’ Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ρωσίας εἰς τό Πατριαρχεῖον, εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ἐνσάρκωσιν τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ἀνέμνησε Αὐτῷ  τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ Πούτιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἐπί ἡγουμενίας Αὐτοῦ, ὡς Γέροντος Σκευοφύλακος.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας ἔχει τήν σημασίαν αὐτῆς εἰς τόν Ὀρθόδοξον καί Χριστιανικόν κόσμον. Ὅτι τό Πατριαρχεῖον συνεργάζεται μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καί ὅτι ὑπάρχει τό εἰς Μόσχαν Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου. Ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ, διότι παρατηρεῖ μίαν πνευματικήν ἀνανέωσιν εἰς τήν Ρωσίαν, ἰδίᾳ μέ τόν νεοεκλεγέντα νέον Πατριάρχην, Μακαριώτατον Κύριλλον. Ὁ νέος Πατριάρχης Κύριλλος, μετά τοῦ ὁποίου εἶχε γνωριμίαν ὁ Μακαριώτατος ἀπό τῶν ἡμερῶν τῆς διακονίας Αὐτοῦ εἰς τό ἐν Μόσχᾳ Μετόχιον τοῦ Παναγίου Τάφου ὑπόσχεται πολλά διά τήν Ἐκκλησίαν. Παρεκάλεσε τόν κ. Zubkof νά διαβιβάσῃ τάς εὐχάς Αὐτοῦ καί ὅλης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Victor Zubkof ηὐχαριστησε τόν Μακαριώτατον διά τούς θερμούς λόγους Αὐτοῦ, προσθέτων:  «Ζῶμεν εἰς δυσκόλους καιρούς οἰκονομικῆς κρίσεως. Οἱ δύο Ἐκκλησίαι συνεργαζόμεθα, διά νά προοδεύσωμεν. Ὁ Πρωθυπουργός κ. Πούτιν μέ τόν Πατριάρχην Μόσχας εἶχε δυσκόλους ἡμέρας εἰς Οὐκρανίαν καί Λευκορρωσίαν. Εὐχαριστοῦμεν Ὑμᾶς διά τόν ἑνωτικόν ὑμῶν ρόλον».

Ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι εἶναι αἰσθητή ἡ ρωσική παρουσία ἐνταῦθα διά τῶν προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας. «Δεσμευόμεθα», εἶπεν,  «διά νά συντελέσωμεν εἰς ἑνότητα, ὅπου δυνάμεθα. Τοῦτο ἀναμένεται παρά τοῦ Πατριαρχείου, νά διαδραματίζῃ ρόλον συμφιλιωτικόν καί εἰρηνευτικόν. Εὐλογημένη ἡ ἐπίσκεψις ὑμῶν. Θεωροῦμεν ὑμᾶς ὡς προσκυνητήν τῶν Ἁγίων Τόπων. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκη σήμερον πνευματικοῦ ἄρτου, τόν ὁποῖον προσφέρει ό Χριστός διά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται μακράν παντός φανατισμοῦ καί πάσης διακρίσεως».

Ὁ Πρωθυπουργός εὐχαριστῶν λέγει: «Εἰς Ρωσίαν ὑπῆρχε μοναστήρι τοῦ 16ου αἰῶνος, κτισθέν ὑπό τοῦ Πατριάρχου Νίκωνος, ἀναπαριστάνον τήν Ἱερουσαλήμ πρός ἀναπλήρωσιν τῶν ἀναγκῶν τῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι δέν δύνανται νά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἁγίαν Γῆν. Τοῦτο παρήκμασε, κατεστράφη, περιπεσόν εἰς δυσμένειαν ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Σήμερον προσκυνηταί ἐπισκέπτονται αὐτό καί θέλουν νά τό ἀνακαινίσουν ὡς ἦτο. Τοῦτο ἀνετέθη εἰς ἐμέ. Συνεκεντρώσαμεν τά χρήματα, προετοιμάσαμεν τά σχέδια, τόν προσεχῆ Ὀκτώβριον θά ἀρχίσωμεν τήν ἀνοικοδόμησιν, θά διαρκέσῃ 5-7 ἔτη ἡ ὅλη ἐργασία. Ζητοῦμεν τήν τεχνικήν Ὑμῶν συνδρομήν».

Ὁ Μακαριώτατος ἀπήντησεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον διαθέτει ἐμπειρογνώμονα ἀρχιτέκτονα, τόν κύριον Μητρόπουλον. Ὁ Μακαριώτατος ἔκαμε λόγον διά τό Μετόχιον τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος εἰς Ρωσίαν, με τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἐπαναδοθοῦν εἰς τό Πατριαρχεῖον τά πλήρη δικαιώματα αὐτοῦ. Τοῦτο ἦτο μία ἐκ τῶν 6 Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐλειτούργουν εἰς Μόσχαν διαρκοῦντος τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. «Διά τούτου», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος,  «θέλομεν νά συσφίγξωμεν τόν σύνδεσμον μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας».

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ Ἀναπληρωτῇ Πρωθυπουργῷ κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Βηθλεεμιτίσσης, οὔσης συμβόλου ὑπακοῆς καί ἀφοσιώσεως, ὑπομονῆς καί ἐλπίδος καθώς καί τό προσκυνηματικόν φωτογραφικόν λεύκωμα: «Ἱερουσαλήμ, ὁ ὀμφαλός τῆς γῆς».

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Victor Zubkof ἐπέδωσε τῷ Μακαριωτάτῳ εἰκόνα τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Κρεμλίνου ἐκ σμάλτου. Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν ἀναμνηστικά δῶρα εἰς τόν κ. Zubkof καί εἰς τήν συνοδείαν αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder