1

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ. ΠΕΡΕΓΙΑΣΛΑΒ & ΧΕΛΝΙΤΣΚΥ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 17ην /30ήν Ἰουλίου 2012, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Περεγιασλάβ καί Χελνίτσκυ κ. Ἀλέξανδρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ρωσικῆς Πνευματικῆς Ἀποστολῆς [MISSIA] Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀλέξανδρον ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁ θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν πρόσφατον ἀποστολήν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας ὡς ἀντιπροσώπου τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου  Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς προσελεύσεως αὐτῆς εἰς τόν Χριστιανισμόν ἐπί τοῦ πρίγκιπος Ἁγίου Βλαδημήρου ὡς καί ἐπί τῇ εἰκοσαετίᾳ τῆς ἐν Χαρκόβῳ Συνόδου.

Ἐν τῇ συναφείᾳ ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τόν γηραιόν καί σοφόν Μητροπολίτην Οὐκρανίας κ. Βλαδίμηρον διά τόν τρόπον, μέ τόν ὁποῖον χειρίζεται τά ἐκκλησιαστικά ζητήματα ἐν Οὐκρανίᾳ καί ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Πατριάρχης Μόσχας κ.κ. Κύριλλος ὡς καί ἀντιπρόσωποι τῶν ἄλλων ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἦσαν παρόντες εἰς τούς ἐν λόγῳ ἐν Οὐκρανίᾳ ἑορτασμούς.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ἰδιαιτέρως τό ὑπό τοῦ ἀποστόλου Παύλου λεγόμενον ὅτι  «εἴτε πάσχει ἕν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη», (Α’ Κορ. 12,26), καί ὅτι διά τοῦτο καί ἡμεῖς ὡς Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων πάσχομεν διά τό σχίσμα τῆς Ἐκκλησίας ἐν Οὐκρανίᾳ καί διά τά διαδραματιζόμενα ἐν Συρίᾳ.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη ἔτη πολλά τῷ Μακαριωτάτῳ Μητροπολίτῃ Οὐκρανίας κ. Βλαδιμήρῳ καί δύναμιν καί ἐνέργειαν τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀλεξάνδρῳ.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλέξανδρος προσέφερεν ὡς δῶρον παρά τοῦ Μητροπολίτου Βλαδιμήρου ἀσημένιον μικρόν ποτήριον καί ἐπιστολήν παρ’ αὐτοῦ, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτῷ ἐγκόλπιον, σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης, τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί τήν νέαν ἔκδοσιν τοῦ  περιοδικοῦ «Νέα Σιών».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/-ZnBpEbjn_c

ngg_shortcode_0_placeholder