1

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ, ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 12ην /25ην Σεπτεμβρίου 2013, ὁ ἀντιπρόσωπος τῆς Φινλανδίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν Dr. Martin Irulu ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν διπλωματικῶν αὐτοῦ καθηκόντων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε τῷ διπλωματικῷ ἀντιπροσώπῳ τῆς Φινλανδίας περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου, ὡς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων Τόπων εἰς τήν ἐμπέδωσιν τῆς εἰρήνης εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, εἰς τήν προώθησιν τῆς παιδείας, τήν εἰρηνικήν διαθρησκειακήν συνύπαρξιν, τήν προστασίαν τῶν Ἁγίων Τόπων καί τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος (status) τῶν Ἱεροσολύμων.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/gIK1LXmy3qM