1

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΡΑΜΑΛΛΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 2αν / 15ην Δεκεμβρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Ἀντιπρόσωπος τῆς χώρας τῆς Οὑγγαρίας εἰς Ραμάλλαν τῆς Παλαιστίνης κ. Dr. Csaba Rada.

Τόν ἐξοχώτατον ἐκπρόσωπον τῆς Οὑγγαρίας ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ συμφιλιωτικοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν ἄλλων τοπικῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς τήν περίοδον μάλιστα τῆς προσφάτου ἐντάσεως εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τάς κατεχομένας περιοχάς.

Ὡσαύτως ἐγένετο ἀναφορά εἰς τήν ἀπό ἐτῶν ὕπαρξιν συνεργασίας μεταξύ Πατριαρχείου καί Οὑγγαρίας, καρπός τῆς ὁποίας ὑπῆρξαν αἱ δύο ἐπισκέψεις τοῦ Μακαριωτάτου εἰς Οὐγγαρίαν, ἡ οἰκονομική προσφορά τῆς Οὑγγαρίας εἰς τήν ἀνακαίνισιν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς Βηθλεέμ καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Ἁγίου Τάφου, ἡ χορήγησις ὑποτροφιῶν εἰς μέλη τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου καί ἡ πρόθεσις τῆς Οὐγγαρίας νά συνεχίσῃ τήν προσφοράν αὐτῆς τῆς προστασίας τῶν ἐμπεριστάτων Χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ἑκατέρωθεν ἐξεδηλώθη διάθεσις συνεχίσεως τῆς ὠφελίμου ταύτης συνεργασίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]