1

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΡΑΜΑΛΛΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΗΝ Α.Θ.Μ.

Τήν Δευτέραν, 15ην /28ην Μαΐου 2012, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας τῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν μέ ἕδραν τήν Ραμάλλαν κ. Christian Jetzlsperger ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, προκειμένου νά προσκαλέσῃ τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν  καί Πατριάρχην  Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, ὅστις ἐνθέρμως ἐδέχθη αὐτόν, εἰς τήν δεξίωσιν, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν εἰς τό συγκρότημα τοῦ Augusta Victoria ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν, διά τήν ὑποδοχήν τοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδίας τῆς Γερμανίας, προγραμματισθέντος ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τό Ἰσραήλ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσεν τόν ἐν λόγῳ ἀντιπρόσωπον περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ηὐχαρίστησεν διά τήν πρόσκλησιν καί εἶπεν ὅτι θά ἀνταποκριθῇ αὐτοπροσώπως, εἰς ἥν περίπτωσιν δέ θά εὑρίσκηται εἰς τό ἐξωτερικόν δι’ ἀντιπροσώπου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder