1

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 1ην/14ην Ἰουλίου 2011, ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός τῆς Οὐγγαρίας κ. Zsolt SEMIÉN ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Οὐγγαρίας εἰς τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Csaba Cibere. Τόν Ἀναπληρωτήν Πρωθυπουργόν ὑπεδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ κ. SEMIÉN, ἐνημέρωσε τόν Μακαριώτατον περί τῶν ἐνεργειῶν τῆς χώρας αὐτοῦ μεμονωμένως, ἀλλά καί εἰς τό πλαίσιον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τήν διατήρησιν τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί διά τήν ἐνίσχυσιν τῶν χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἐν γένει.

«Τοῦτο», εἶπε, «πράττει ἡ χώρα αὐτοῦ, λόγῳ τῶν δεσμῶν αὐτῆς μετά τῆς Ἁγίας Γῆς. Διά τοῦτο καί ἡ χώρα αὐτοῦ συνέδραμε οἰκονομικῶς εἰς τήν διενεργουμένην ὑπό τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας νῦν συντήρησιν τῆς στέγης τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως εἰς τήν Βηθλεέμ».

«Εἰς τήν Οὐγγαρίαν», εἶπεν, «ἐψηφίσθη προσφάτως νόμος, βάσει τοῦ ὁποίου ἀναγνωρίζονται πέντε ἐπίσημοι χριστιανικαί ὁμολογίαι, μία τῶν ὁποίων εἶναι καί ἡ Ὀρθόδοξος, ἐκπροσωπουμένη ὑπό πέντε Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν».

Ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός προσεκάλεσε τόν Μακαριώτατον ἐκ μέρους τῆς χώρας τῆς Οὐγγαρίας νά ἐπισκεφθῇ τήν Οὐγγαρίαν κατά τήν 20ήν Αὐγούστου τοῦ ἑπομένου ἔτους 2012, ὅτε καί ἡ Αὐστρία θά ἔχῃ τήν ἐπίσημον ἑορτήν αὐτῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.

Ἡ Α.Θ.Μ. ηὐχαρίστησεν ἰδιαιτέρως τόν ἀναπληρωτήν Πρωθυπουργόν, λέγων ὅτι ἐκτιμᾷ τό ἐνδιαφέρον τῆς Οὐγγαρίας ὑπέρ τῆς Ἁγίας Γῆς καί ἰδία ὑπέρ τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία εἶναι Ἁγία Πόλις ἐξ ἴσου διά τάς τρεῖς μονοθεϊστικάς θρησκείας.

Διά τήν διατήρησιν τῆς ἁγιότητος καί τοῦ ἱεροῦ χαρακτῆρος τῆς πόλεως αὐτῆς παίζει σπουδαῖον ρόλον, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, τό Πατριαρχεῖον, λόγῳ τῆς ἱστορίας αὐτοῦ, τῆς ἱερότητος καί τῆς πνευματικῆς καί φυσικῆς κληρονομίας καί τῆς περιουσίας αὐτοῦ. Λόγῳ τῆς ἰδιότητος αὐτοῦ, τό Πατριαρχεῖον δύναται νά παίξῃ σημαντικόν ρόλον εἰς τάς πολιτικάς ἐξελίξεις περί εἰρηνεύσεως εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐπί τούτοις ὁ ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἔμβλημα μετά τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς αὐτόν φιλντισένιαν ἀχιβάδα μέ εἰκόνα τῆς Γεννήσεως, μετάλλιον τοῦ Πατριαρχείου καί τό βιβλίον τοῦ κ. Μητροπούλου διά τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder