Ἱερουσαλήμ Τοπογραφία

null
image_pdfimage_print

Ἱερουσαλήμ Τοπογραφία

null

Ἡ φήμη της ὀφείλεται εἰς τὰ παγκοσμίου ἐνδιαφέροντος ἱστορικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα διαμέσου τῶν αἰώνων διεδραματίσθησαν εἰς αὐτήν. Εἶναι ἐκτισμένη εἰς τριγωνικὸν ὀροπέδιον, δυτικῶς τοῦ βορείου ἄκρου τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης. Βορείως τῆς Ἱερουσαλὴμ ἐκτείνεται ἡ κεντρικὴ ὀροσειρὰ τῆς Παλαιστίνης. Εἰς τὸ Ἀνατολικὸν τμῆμα, τὸ ὁποῖον εἶναι καὶ τὸ μικρότερον, διακρίνονται δυὸ λόφοι, ὁ βόρειος Ἀμωρία καὶ ὁ νότιος Σιών. Ἐπὶ τῆς Σιὼν ἐγκατεστάθη ὁ Δαυῒδ, ὅταν κατέλαβε αὐτὴν ἐκ τῶν Ἰεβουσαίων. Ἀνατολικῶς τῆς πόλεως ὑψώνεται τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ πέραν αὐτοῦ ἐκτείνεται ἡ ἔρημος τῆς Ιουδαίας.