1

Χρονολογίαι ἐγκαταστάσεως ξένων Δογμάτων καὶ Ταγμάτων

Χρονολογίαι ἐγκαταστάσεως ξένων Δογμάτων καὶ Ταγμάτων

null

1333

Φραγκισκανοὶ

1847

Λατινικὸν Πατριαρχεῖον

1878

Λευκοὶ Πατέρες (Γραικο-Καθολικοὶ)

1884

Δοµινικανοὶ

1887

Ἀσσοµψιονισταὶ

1899

Βενεδικτῖνοι

1840

Ἀγγλικανοὶ καὶ Λουθηρανοὶ