1

Μὴ Ὀρθόδοξοι εἰς τὴν Ἁγία Γῆν

Μὴ Ὀρθόδοξοι εἰς τὴν Ἁγία Γῆν

null
Εἰς τοὺς καθηγιασμένους τόπους σήμερον, πέρα ἀπὸ τὰς Ὀρθοδόξους χριστιανικὰς κοινότητας, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα πατριαρχεῖα καὶ Ἐκκλησιαστικαὶ ἀποστολαί, μὴ ὑπαγόμενα εἰς τὸ Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον, ὅπως τὰ Πατριαρχεῖα τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Λατίνων καὶ αἱ ἀρχιεπισκοπαὶ τῶν Κοπτῶν, Σύρων καὶ Ἀββησυνίων.

Οἱ Ἀρμένιοι μέχρι τὸν 7ον αἰῶνα ἀνῆκαν εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ζῶντες ὡς ὁμόθρησκοι μαζὶ μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους χριστιανούς. Ὅμως, τὸν 7ον αἰῶνα, οἱ Ἀρμένιοι προσεχώρησαν εἰς τὴν αἵρεσιν τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ.Ἔκτοτε ἀνεγνωρίσθησαν ὡς ἀνεξάρτητος Ἀρμενικὴ Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ τὸ 1311, χρονολογίαν κατὰ τὴν ὁποίαν ἀνεκηρύχθησαν εἰς Πατριαρχεῖον, συνυπάρχουν μὲ τὸ Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον.

Ὁ Λατινικὸς κλῆρος καὶ ὁ δυτικὸς μοναχισμὸς ἔκαναν τὴν ἐμφάνισίν των εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν τὸ 1099 μὲ τὴν κατάληψιν τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους, ὁπότε καὶ ἐδημιουργήθη τὸ Λατινικὸν Πατριαρχεῖον, διῶκον τὸν Ὀρθόδοξον Πατριάρχην. Ὡστόσο, τὸ Πατριαρχεῖον τους διελύθη μὲ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν Σταυροφόρων ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Γῆν διὰ νὰ ἐπανιδρυθῆ 500 χρόνια ἀργότερον, τὸ 1847. Τὸ Λατινικὸν Πατριαρχεῖον τῆς Ἱερουσαλὴμ ἔχει σκοπὸν τὴν προώθησιν τῶν θρησκευτικῶν συμφερόντων τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν καὶ εἶναι ὑπεύθυνον διὰ τοὺς καθολικοὺς κατοίκους εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Παλαιστίνης καὶ τὰς Ἐκκλησίας των.

Τὸ Μοναχικὸν Τάγμα τῶν Φραγκισκανῶν ἔχει ἀναλάβει , μὲ παπικὸν ὁρισμόν , τὴν κηδεμονίαν τῶν λατινικῶν προσκυνημάτων εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν καὶ δι ‘ αὐτὸ ὀνομάζονται Κουστωδοὶ τῆς Ἁγίας Γῆς . Μὲ τὴν ὑποστήριξιν τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν λατινικῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης ἔχουν ἀποκτήσει πολλὰ προνόμια καὶ δικαιώματα .

Οἱ Κόπται Αἰγύπτιοι καὶ οἱ Ἀβησσύνιοι Αἰθίοπες , ἐνῶ ἦσαν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί , προσεχώρησαν εἰς τὴν αἵρεσιν τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καὶ ἀπεκόπησαν ἀπὸ τὴν Ἀνατολικὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν . Πρόκειται διὰ δύο χριστιανικὰς κοινότητας, ἡ καθεμιὰ ὀργανωμένη εἰς ἀνεξάρτητον ἀρχιεπισκοπήν. Ὡστόσο καὶ αἱ δύο διατηροῦν προνόμια εἰς τὰ προσκυνήματα τῆς Ἱερουσαλήμ, τὰ ὁποῖα τοὺς παρεχωρήθησαν ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῶν Μαμελούκων.