Μεγάλαι θρησκευτικαί τελεταί

null
image_pdfimage_print

Μεγάλαι θρησκευτικαί τελεταί

null

Ἡ Ἁγία Γῆ ἀποτελεῖ τὸ κέντρον τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ πόλον ἕλξεως ὅλων τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καθὼς ἐκεῖ ἐπραγματώθη ἡ σάρκωσις τοῦ Θείου Λόγου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Πνεύματος. Εἰς τὸ Ὑπερῶον τῆς Ἁγίας Σιὼν ἐγεννήθη ἡ πρώτη Ἐκκλησία. Εἰς τοὺς τόπους αὐτοὺς μὲ πνεῦμα μυσταγωγίας πλῆθος πιστῶν προσέρχεται διὰ νὰ προσκυνήσῃ καὶ νὰ καθαρθῇ ἡ ψυχή του. Μὲ τὴν καθίδρυσιν εἰς τοὺς Ἁγίους Τόπους μεγαλοπρεπῶν ναῶν καὶ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ περιοχὴ καθίσταται θρησκευτικὸν καὶ λατρευτικὸν κέντρον τοῦ Πατριαρχείου, ἀπὸ ὅπου φυσικῶς δὲν ἠδύνατο νὰ λείπῃ ἡ λειτουργικὴ ζωή. Ὁ Ἅγιος Τάφος καθίσταται τὸ κέντρον τῶν τελετουργιῶν, ὅπου προΐστατο ὁ Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, ἀκολουθῶν τὸ Ἱεροσολυμιτικὸν τυπικόν. Αἱ σύγχροναι τελεταὶ τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων δὲν διαφέρουν τύποις ἀπὸ αὐτὰς τοῦ 4ου καὶ 5ου αἰῶνος μ.Χ. Αἱ μεγάλαι τελεταὶ τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας τελοῦνται καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ ἔτους εἰς τὰ Ἅγια Προσκυνήματα πρὸς ἀνάμνησιν τῶν σπουδαιοτέρων γεγονότων τοῦ βίου τοῦ Κυρίου εἰς τὴν γῆν. Ἐπίσης εἰς τὸν Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως τελεῖται καὶ σήμερον κάθε τελετουργία, ἡ ὁποία ἐτελεῖτο τὸν 4ον αἰῶνα ἀπὸ τὸ «Τάγμα τῶν Σπουδαίων», ὑπὸ τῶν Ἁγιοταφιτῶν μοναχῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως, τελετουργικὰ κέντρα ὑπῆρξαν τότε καὶ σήμερον ἡ Βασιλικὴ τῆς Γεννήσεως εἰς τὴν Βηθλεέμ, ὁ ναὸς τῆς Ἀναλήψεως εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καὶ τὸ Ὑπερῶον εἰς τὸν λόφον Σιὼν, ἡ Γεθσημανὴ καὶ ὁ Τάφος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Αἱ μεγάλαι σύγχροναι τελεταὶ τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων σήμερον εἶναι: α) τῶν Χριστουγέννων εἰς τὴν Βηθλεέμ, β) ἡ Βαϊφόρος, γ) τοῦ Θείου Νιπτῆρος, δ) τοῦ Ἐπιταφίου εἰς τὸν Πανίερον Ναὸν τῆς Ἀναστάσεως, ε) τοῦ Ἁγίου Φωτός, στ) τῆς Ἀναστάσεως καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Θείου Πάσχα καὶ ζ) τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τὴν Γεθσημανήν.