1

Γενικαὶ Χρονολογίαι

Γενικαὶ Χρονολογίαι

null

5508 π.Χ.

Δηµιουργία τοῦ Κόσµου

2107 π.Χ

Ἵδρυσις τῆς Ἱερουσαλὴµ

950 π.Χ

Ἀνοικοδόµησις τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τοῦ Σολοµῶντος

586 π.Χ

Καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τοῦ Ναβουχοδονόσορος

332 π.Χ

Εἴσοδος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἰς Ἱεροσόλυµα

20 π.Χ

Ἔναρξις οἰκοδοµῆς τοῦ Ναοῦ ὑπὸ τοῦ Ἡρώδου

33 µ. Χ.

Ἵδρυσις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ

49

Ἡ ἐν Ἱεροσολύµοις Ἀποστολικὴ Σύνοδος

70

Καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴµ ὑπὸ τοῦ Τίτου

135

Ἀνοικοδόµησις τῆς Ἱερουσαλὴµ ὑπὸ Ἀδριανοῦ

451

Ἀνύψωσις τῆς Ἐπισκοπῆς Ἱεροσολύµων εἰς Πατριαρχεῖον ὑπὸ τῆς Δ΄ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουµενικῆς Συνόδου

614

Ἅλωσις τῆς Ἱερουσαλὴµ ὑπὸ τῶν Περσῶν

630

Θριαµβευτικὴ εἴσοδος τοῦ Ἡρακλείου εἰς Ἱεροσόλυµα

638

Ἅλωσις τῆς Ἱερουσαλὴµ ὑπὸ τῶν Ἀράβων

1054

Σχίσµα Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας

1099

Ἅλωσις τῆς Ἱερουσαλὴµ ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων

1187

Ἅλωσις τῆς Ἱερουσαλὴµ ὑπὸ τοῦ Σαλαχεδίν

1517

Κατάληψις τῆς Ἱερουσαλὴµ ὑπὸ τῶν Τούρκων

1517

Μεταρρύθµισις τοῦ Λουθήρου

1542

Ἀνέγερσις τῶν σηµερινῶν τειχῶν τῶν Ἱεροσολύµων ὑπὸ τοῦ Σουλτάνου Σουλεϊµὰν τοῦ Μεγαλοπρεποῦς

1589

Ἵδρυσις τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου

1672

Σύνοδος ἐν Βηθλεὲμ & Ἱερουσαλήμ ἐπὶ πατρ. Δοσιθέου

1856

Ἡ ἐπικύρωσις τοῦ Καθεστῶτος τῶν Παναγίων Προσκυνηµάτων ἐν τῷ Συνεδρίῳ τῶν Παρισίων

1875

Κανονισµὸς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων

1914

Κήρυξις Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου

1917

Κατάληψις τῆς Παλαιστίνης ὑπὸ τῶν Ἄγγλων

1917

Ἀνασύστασις τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου

1922

Ἀνασύστασις τοῦ Σερβικοῦ Πατριαρχείου

1925

Ἵδρυσις τοῦ Ρουµανικοῦ Πατριαρχείου

1939

Κήρυξις τοῦ Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου

1945

Ἄρσις τοῦ Βουλγαρικοῦ Σχίσµατος

1945

Ἄρσις τοῦ Βουλγαρικοῦ Σχίσµατος

1945

Ἀνασύστασις τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας

1945

Ἵδρυσις τοῦ Ο.Η.Ε.

1948

Ἵδρυσις Παγκοσµίου Συµβουλίου Ἐκκλησιῶν

1951

Ἑορτασµὸς 1500ῆς ἐπετηρίδος Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων

1958

Νόµος Πατριαρχείου Ἱεροσολύµων

1961

Α΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου

1963

Χιλιετηρὶς Ἁγίου Ὄρους

1963

Β΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου

1964

Γ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις Ρόδου

1964

Συνάντησις µεταξὺ Πατριάρχου Ἱεροσολύµων Βενεδίκτου καὶ Πάπα Παύλου ΣΤ΄ ἐν Ἱεροσολύµοις

1965

Ἐπανακομιδὴ τοῦ Σκήνους τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου ἐκ Βενετίας εἰς τὴν Λαύραν αὐτοῦ

1966

Πανορθόδοξος Διάσκεψις Θεολογικῶν Ἐπιτροπῶν ἐν Βελιγραδίῳ

1968

Δ΄ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Γενεύῃ

1976

Α΄ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Γενεύῃ

1980

Ἔναρξις Διαλόγου µεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ρωµαιοκαθολικῶν ἐν Πάτµῳ καὶ Ρόδῳ

1981

Ἔναρξις Διαλόγου µεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Παγκοσµίου Λουθηρανῆς Ὀµοσπονδίας ἐν Ἐλσινκίῳ Φιλανδίας

1982

Β΄ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Γενεύῃ

1986

Γ΄ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Γενεύῃ

1986

Ἑορταστικαὶ ἐκδηλώσεις ἐπὶ 1600ῇ ἐπετείῳ Ἁγ. Κυρίλλου Ἱεροσολύµων καὶ Πανορθόδοξος προσευχὴ ὑπὲρ εἰρήνης

1999

Ἔναρξις τῶν ἑορτασμῶν τῆς Δισχιλιετηρίδος τοῦ Χριστιανισμοῦ μετά Πανορθοδόξου Θεολογικοῦ Συνεδρίου εἰς Ναζαρέτ, ὁλοκληρωθέντος διά Θ. Λειτουργίας τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων ἁπασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

1999

Θ. Λειτουργία τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Βηθλεέμ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἀρχηγῶν τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Οὐκρανίας, Γεωργίας, Λευκορωσίας, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Γιάσερ Ἀραφάτ.

2000

Ἐπίσημος συνάντησις τοῦ Πάπα Ἰωάννου Παύλου τοῦ Β’ μετά τοῦ Πατριάρχου Διοδώρου εἰς Ἱερουσαλήμ καί σύγκλησις συνεδριάσεως τῶν ἀρχηγῶν ἁπασῶν τῶν Χριστιανικῶν ὁμολογιῶν εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

2000

Πανορθόδοξον Συνέδριον κατά τήν ἑορτήν τῆς Πεντηκοστῆς μέ θέμα τήν Ἐκκλησίαν, ὁλοκληρωθέν διά Πανορθοδόξου Θ. Λειτουργίας τῶν ἐκπροσώπων ἁπασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί Λιτανείας ἐκ τοῦ Πατριαρχείου ἕως τοῦ Λόφου τῆς Ἁγίας Σιών ἁπάντων τῶν συμμετεχόντων Ἀρχιερέων (πλέον τῶν 100) μετά Θ. Λειτουργίας.

2000

Δ’ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Γενεύῃ.

2014

Συνάντησις μεταξύ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Θεοφίλου, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί Πάπα Φραγκίσκου ἐν Ἱερουσαλήμ.

2015

Ε’ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψις ἐν Γενεύῃ.

2016

Σύγκλησις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐν Κρήτῃ.