1

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΩΣ, ΕΝ ΤΩι ΧΩΡΙΩι ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε,

Ἐλλογιμώτατε κ. Διευθυντά τῆς Σχολῆς,

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἀγαπητοί ἀπόφοιτοι,

Ἡ σημερινή τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν πτυχίων εἰς τούς ἀποφοιτήσαντας ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς ἐν Μπετσαχούρ περιποιεῖ εἰς πάντας ἡμᾶς ἰδιαιτέραν χαράν ἀλλά καί  ἠθικήν ἱκανοποίησιν, διότι Πατριαρχεῖον καί Κοινότης, Πατρίς καί Ἔθνος, ἀπολαμβάνομεν τούς καρπούς τῶν προσδοκιῶν μας.

Ἐπιπλέον, ἀποδεικνύεται ἡ διαχρονική συμβολή τοῦ Πατριαρχείου ὄχι μόνον εἰς τόν λειτουργικόν καί πνευματικόν τομέα, ἀλλά καί εἰς τόν ἐκπαιδευτικόν. Οὕτως ἤ ἄλλως, Ἐκκλησία καί Παιδεία εἶναι ἀλληλένδετα.

Ἡ γνῶσις ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται διά τῆς Παιδείας, ἀποτελεῖ τό μέσον διά τοῦ ὁποίου ὁ ἄνθρωπος ὁδηγεῖται εἰς τήν Ἀλήθειαν, ἡ ὁποία μέ τή σειράν της ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπον εἰς τήν πραγματικήν ἐλευθερίαν· «γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς», λέγει ἡ Ἁγία Γραφή (Ἰω. 8, 32).  Διά τῆς Παιδείας ἀφ’ ἑνός μέν διαμορφώνεται ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος οὕτως ἀναδεικνύεται εἰς ὁλοκληρωμένην προσωπικότητα, ἀφ’ ἑτέρου παρέχονται εἰς αὐτόν ὅλα τά ἀπαραίτητα ἐφόδια τά ὁποῖα τόν καθιστοῦν ὠφέλιμον ὄχι μόνον εἰς τόν ἑαυτόν του, ἀλλά κατά κύριον λόγον εἰς τόν πλησίον: εἰς τόν συνάνθρωπόν του γενικῶς καί εἰς τό περιβάλλον κοινωνικόν σύνολον εἰδικῶς. Δεδομένου, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό συναμφότερον, ζῶον κοινωνικόν,  καί κατά τόν Ἀριστοτέλην, καί «ζῷον φύσει πολιτικόν».

Ἐκφράζομεν τά θερμά εὐχαριστήριά μας εἰς τούς διοργανωτάς αὐτῆς τῆς τελετῆς, καί συγχαίρομεν ἰδιαιτέρως τούς διδάσκοντας διά τό ἐπιτελούμενον ἐκπαιδευτικόν αὐτῶν ἔργον, τούς ὁποίους καί διαβεβαιώνομεν, ὅτι θά ἀπολαμβάνουν τῆς πλήρους ὑλικῆς καί ἠθικῆς συναντιλήψεως Ἡμῶν, ὅπως -θέλομεν νά πιστεύωμεν- τοῦτο ἔχει ἀποδειχθῆ ἕως τῆς σήμερον.

Συγχαίρομεν, προσέτι, τούς ἀποφοιτήσαντας, μαθητρίας καί μαθητάς, καί εὐχόμεθα εἰς αὐτούς, ἐπιτυχίαν εἰς τήν νέαν πορείαν τῆς κοινωνικῆς,  ἀκαδημαϊκῆς ἤ ἐπαγγελματικῆς αὐτῶν σταδιοδρομίας.