1

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΚΟΠΗι ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 2007

κλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε,

γαπητοί δελφοί,

«γει διπλν ληθς, κκλησία ορτήν  σήμερον· Περιτομς, ς βρέφος, Δεσπότου, φθέντος πί γς, καί μνήμης οκέτου, σοφο καί τρισμάκαρος» (Κανών Μ. Βασιλεί, δή ε’,) , Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, οὗτινος τό ἔργον τῆς φιλανθρωπίας συνήγαγε πάντας ἡμᾶς εἰς τήν σεμνήν ταύτην τελετήν τοῦ βασιλείου ἐθίμου τῆς κοπῆς τῆς πίττας, συμπιπτούσης μέ τήν ἔναρξιν τοῦ νέου πολιτειακοῦ ἔτους.  

Ὁ ἐν σοφίᾳ δημιουργήσας τά πάντα προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ Πατρός καί τήν σύμπασαν κτίσιν συστησάμενος τῷ παντοδυνάμῳ Αὐτοῦ λόγῳ, καιρούς δέ καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, μᾶς ἠξίωσε νά ἑορτάσωμεν τόν ἐγκαινισμόν τοῦ νέου τῆς  χρηστότητος Αὐτοῦ ἐνιαυτοῦ· ἐνιαυτοῦ τοῦ ὁποίου ἡ ἀναφορά δέν σχετίζεται μέ τήν ἔννοιαν τοῦ χρόνου ὡς χρόνου, ἀλλά μέ τήν φθοράν τῆς ἁμαρτίας, τῆς διά τοῦ  παλαιοῦ Ἀδάμ, δηλαδή τοῦ πρωτοπλάστου, εἰσελθούσης καί διά τοῦ νέου Ἀδάμ, τοῦ Χριστοῦ, καταργηθείσης.

Εὐχαριστηρίους δοξολογικούς ὕμνους  ἀναπέμπομεν τῷ Τριαδικῷ Θεῷ, τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης τοῦ Ὁποίου ἀνέτειλε τό Φῶς καί πάλιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Αὐτοῦ, καί δή ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν Ἱεροσολύμων, ἡ ὁποία καταυγαζομένη τῷ φωτί τῆς ἐνσάρκου Αὐτοῦ παρουσίας,  πορεύεται τόν δρόμον τῆς νίκης τοῦ Φωτός κατά τοῦ σκότους, τῆς Δικαιοσύνης κατά τῆς ἀδικίας καί τῆς Ἀληθείας κατά τοῦ ψεύδους.

Εὐγνώμονες ὄντες ἐπί τῇ ποιμαντικῶς εὐδοκίμῳ καί καρποφόρῳ παρελεύσει τοῦ ἐνιαυσίου ἐκκλησιαστικοῦ κύκλου τοῦ δισχιλιοστοῦ ἕκτου σωτηρίου ἔτους (‚ϐϚ’), δεόμεθα τοῦ σαρκί περιτμηθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, τῆς ἀληθοῦς καί ἐνυποστάτου Σοφίας, τῆς συνεχούσης καί κυβερνώσης τά πάντα σοφῶς, ὅπως διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας, τόν νῦν ἐγκαινιζόμενον καιρόν τοῦ νέου ἔτους, δισχιλιοστοῦ καί ἑβδόμου (‚ϐζ’), διεξαγάγωμεν ἐν καταστάσει γαληνιώσῃ καί εἰρηνικῇ· ἔτι δέ, ὅπως  Αὐτός διατηρήσῃ, τῇ Αὐτοῦ εὐλογίᾳ καί χάριτι πνευματικῇ, ἀστασίαστον τήν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ, ἀνεπηρέαστον τό Βασίλειον  Ἱεράτευμα Αὐτοῦ, τό χριστεπώνυμον ἡμῶν ποίμνιον, καί ἀνεπιβούλευτον τήν ἑνότητα τῆς γεραρᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἡμῶν Ἀδελφότητος.

Ἔτη πολλά!