1

ΟΜΑΣ 20 ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 14ην  / 17ην Μαΐου 2017, ὁμάς 20 Ρουμάνων δημοσιογράφων, συνοδευόμενοι ὑπό τῆς κ. Ἐλεάννας Ἁγυᾶς, ἐκπροσώπου τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους, ἐπεσκέφθηκαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν δημοσιογραφικήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ἀπαντῶν εἰς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τόν ρόλον τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων,  προβιβασθείσης εἰς Πατριαρχεῖον ἀπό τό 451 μ. Χ., διά τήν διαμόρφωσιν, τήν διατήρησιν καί παγίωσιν τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων διά τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων – τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῶν πολλῶν ἱερῶν Μονῶν ἐντός τῆς Παλαιᾶς Πόλεως, δι’ ὧν ἡ Ἱερουσαλήμ καί τό Πατριαρχεῖον καθίστανται ὁσημέραι τόπος συναντήσεως χιλιάδων προσκυνητῶν καί ἐκπροσώπων καί ἀποστολῶν κρατῶν ἐκκλησιῶν καί ὀργανώσεων. 

Λύσις τοῦ πολιτικοῦ προβλήματος τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι οὐσιαστικῶς λύσις τοῦ θρησκευτικοῦ προβλήματος καί θεώρησις τοῦ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρος τῶν Ἱεροσολύμων εἰς τάς τρεῖς μονοθεϊστικάς θρησκείας.

Ἀπαντῶν εἰς ἄλλην ἐρώτησιν ὁ Μακαριώτατος περί τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας, εἶπεν ὅτι αἱ προβαλλόμεναι σήμερον ἀπό πολλῶν κρατῶν φιλελεύθεροι ἀξίαι /liberal values, ὑποσκάπτουν τό θεσμόν τῆς οἰκογενείας καί τήν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου καί ταυτότητα αὐτοῦ.

Ἡ Ἐκκλησία στηρίζεται εἰς τάς ἀξίας τῆς Βίβλου, τήν ἀξίαν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, πλασθέντος κατ’εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ. Ἡ παγκοσμοιοποίησις ὑποθάλπτει τήν ταυτότητα τοῦ ἀνθρώπου.

Ἐπί τούτοις οἱ δημοσιογράφοι ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τάς ἀπαντήσεις Αὐτοῦ καί ἐζήτησαν τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν συνέχισιν τῆς δημοσιογραφικῆς  αὐτῶν ἀποστολῆς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/zz-Wum4YEvg