1

ΟΜΑΣ ΡΩΜΑΙΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ QATAR ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 6ην/19ην Νοεμβρίου 2010, ὁμάς Ρωμαιορθοδόξων ἐκ του Κράτους τοῦ Qatar ὑπό τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Ἁγιοταφίτην Ἀρχιμανδρίτην π. Μακάριον ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ὡς γνωστόν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀπό τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου προέβη εἰς ἐνεργείας, αἱ ὁποῖαι εἶχον ἀποτέλεσμα τήν ἔναρξιν ἀνεγέρσεως ἱεροῦ ναοῦ πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Ἰσαάκ τοῦ Σύρου. Τόν θεμέλιον λίθον τοῦ ναοῦ τούτου ἔθεσεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον, ὅτε καί ἐπισήμως ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Ἐμίρη τοῦ Qatar Χάμαντ Ἴμπν Χαλίφα Ἀθάνη. Τῆς ἐκεῖ πολυεθνικῆς μέν, Ὀρθοδόξου δέ Κοινότητος, εἰς τήν ἐσχατιάν ταύτην τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου, ἐπιμελεῖται ὁ ἐκεῖ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιμανδρίτης π. Μακάριος, συνεχίζων καί τήν ἀνέγερσιν ἡγουμενείου παρά τόν Ναόν .

Ὁ Μακαριώτατος ἐκαλωσώρισε θερμῶς τήν μικράν ταύτην ἀλλ’ ἐκλεκτήν ἀντιπροσωπευτικήν ὁμάδα τῆς ἐνορίας ἐν Qatar καί ἀνεφέρθη εἰς τάς προσπαθείας καί δυσκολίας, μετά τῶν ὁποίων τό Πατριαρχεῖον συνηντήθη, διά νά φθάσῃ εἰς τήν παροῦσαν κατάστασιν. Χάρις εἰς τάς ἐπιτυχεῖς ἐνεργείας τοῦ Πατριαρχείου, ἤνοιξεν ὁ δρόμος καί ἀνήγειραν ναούς καί τά ἄλλα χριστιανικά δόγματα. Εἶναι μεγίστης σημασίας τό γεγονός ὅτι εἰς τό Qatar δύνανται νά ἔχουν τό λειτουργικόν αὐτῶν κέντρον οἱ ἐκεῖ Ὀρθόδοξοι καί νά λατρεύουν ἐλευθέρως τόν Θεόν. Ἑπί τούτῳ, εἶπεν, εὐχαριστοῦμεν καί εὐγνωμονοῦμεν τόν μεγαλοδύναμον Θεόν ἡμῶν.

Οἱ ἐν λόγῳ ἐκ Qatar ἐπισκέπται ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον δι’ ὅσα Οὗτος προσωπικῶς καί τό Πατριαρχεῖον ἔπραξαν καί πράττουν, διά νά ἔχουν οὗτοι ζῶν ἐνοριακόν λειτουργικόν κέντρον καί νά συνυπάρχουν μετά τῶν ἄλλων χριστιανῶν καί μετά τῶν ὀπαδῶν τῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ.  Ὡσαύτως ἐξέφρασαν τήν βαθεῖαν αὐτῶν συγκίνησιν διά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Μακαρίου δι’ αὐτούς προσκυνηματικήν ταύτην ἐπίσκεψιν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, τόν Πανάγιον Τάφον, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως καί τά ἄλλα προσκυνήματα.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας καί ηὐχήθη αὐτοῖς πᾶσαν δύναμιν ἄνωθεν εἰς τήν διατήρησιν τῆς Ρωμαιο-Ὀρθοδόξου αὐτῶν ταυτότητος πρός σωτηρίαν αὐτῶν καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder