1

ΟΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΕΞ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 10ην /23ην Ἰουνίου 2011, ὁμάς 25 Ὀρθοδόξων ἱερέων ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἐπεσκέφθη τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον. Ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς ἱερεῖς, διαβιβάζων τούς χαιρετισμούς Αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον Ἐπίσκοπον Οὐκρανίας κ.κ. Βλαδίμηρον, ὡμίλησεν αὐτοῖς περί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί περί τοῦ Πατριαρχείου καί ἔδωσεν εἰς αὐτούς τήν εὐλογίαν νά λειτουργήσουν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τά ἄλλα Πανάγια Προσκυνήματα καί ἄλλας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας ἐνθυμίων.

Οἱ ἐξ Οὐκρανίας ἱερεῖς ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον, ψάλλοντες εἰς Αὐτόν τόν Πολυχρονισμόν Αὐτοῦ καί διεβεβαίωσαν ὅτι θα μεταφέρουν τόν χαιρετισμόν εἰς τόν Μακαριώτατον Ἐπίσκοπον Οὐκρανίας κ.κ. Βλαδίμηρον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder