1

ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον τῆς Διακαινησίμου, 17ην / 30ήν Ἀπριλίου 2022, ὁμάς Ἑλληνοαμερικανῶν Ὀρθοδόξων τῆς ΑΧΕΠΑ ὑπό τούς κ.  Jimmy Kokotas, Supreme President, κ. Louis G. Atsaves, Supreme Vice President, καί κ.  James Lagos  ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐκλεκτήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ὡμίλησεν αὐτοῖς περί τῆς Ἱερουσαλήμ ὡς κέντρου τῆς Οἰκουμένης, λόγῳ τοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Ἁγίου Τάφου καί περί τοῦ Πατριαρχείου ὡς ἐνσαρκώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης.

Ὡσαύτως ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν περί τῶν πιέσεων, αἱ ὁποῖαι ἐξασκοῦνται ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου ὑπό ἀκραίων στοιχείων ὡς Χριστιανικοῦ Καθιδρύματος, κηρύττοντος Σταυρόν καί Ἀνάστασιν Χριστοῦ. Παρά τάς ἀντιξόους συνθήκας ταύτας, τό Πατριαρχεῖον ἐν σεμνότητι καί ἀληθείᾳ καί δυνάμει ἐπιτελεῖ τό ποιμαντικόν, εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν ἔργον αὐτοῦ.

Ἀκούσαντες τάς γνώμας ταύτας τοῦ Μακαριωτάτου, οἱ ἐξ Ἀμερικῆς προσκυνηταί ἐξέφρασαν τήν πίστιν αὐτῶν καί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ διά προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ὑποσχόμενοι διά τῶν ἐν Ἀμερικῇ δυνάμεων αὐτῶν τήν συμβολήν εἰς τήν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων τοῦ Πατριαρχείου.

Οὗτοι  ἐπέδωσαν εἰς τόν Μακαριώτατον ἔμβλημα τῆς ΑΧΕΠΑ καί  τοῦ AMERICAN HELLENIC INSTITUTION.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας