1

ΟΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἀπριλίου/ 7ης Μαΐου 2022,ὁμάς διακοσίων  Γεωργιανῶν προσκυνητῶν ὑπό τόν κ. Λάσα-Γιώργιον Ζβανία   ἐπισκέπτονται τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ὡμίλησε εἰς τά μέλη αὐτῆς περί τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί τῶν σχέσεων αὐτῆς μετά τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας καί τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί οὗτοι προσέφεραν εἰς  τόν Μακαριώτατον, εἰκόνα προσφωνοῦντες Αὐτόν ὡς ἕπεται ἐν τῇ ἐπιγραφῇ:

«Πατριάρχην πάσης Γεωργίας κ.κ. Ἠλίαν. Εἴθε νά προστατεύῃ τόν λαόν μας ἀπό κάθε ἀσέβειαν καί νά καθοδηγῇ ἅπαντας εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀληθείας.

Ἡ μνήμη τῶν ἁγίων Πατέρων ἑορτάζεται εἰς τάς 25 (12) Φεβρουαρίου».

Ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτούς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Ζητοῦντες τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης ἀνεχώρησαν διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας