1

ΟΜΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 25ην Ἰανουαρίου 2010/ 7ην Φεβρουαρίου 2011, ὁμάς 25 περίπου Βουλευτῶν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Οὐκρανίας ὑπό τόν ἐπιχειρηματίαν κ. Feldmann ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον. Τούτους ἐκαλωσώρισεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, ἀναφερόμενος εἰς τό θρησκευτικόν, πολιτιστικόν, εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν ἔργον, ἐπιτελούμενον ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἀπ’ αἰώνων, ἰδίᾳ δέ σήμερον εἰς τήν τεταμένην καί ρέουσαν καί ἀσταθῆ πολιτικήν κατάστασιν τῆς περιοχῆς ἡμῶν.

«Εἰς τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «καθίστανται καί αὐτοί μέτοχοι σήμερον διά τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί ὡς μελῶν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Οὐκρανίας».

Εὐχαριστῶν ὁ κ. Feldmann τόν Μακαριώτατον διά τήν ἐπίσκεψιν καί τούς λόγους Αὐτοῦ διά τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου, ἐπέδωσεν Αὐτῷ ἐθνικόν σύμβολον τῆς Οὐκρανίας.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπαινῶν τόν κ. Feldmann διά τό ἀνθρωπιστικόν αὐτοῦ ἔργον, ἐπέδωσεν αὐτῷ καί τῇ συνοδείᾳ αὐτοῦ μεγάλην ἀσημένιαν ἑπτάφωτον λυχνίαν, τῆς ὁποίας ἐξήγησεν τόν συμβολισμόν διά Ἰουδαίους καί Χριστιανούς, μετάλλιον τῶν 2000 ἐτῶν ζωῆς τοῦ Ὀρθοδόξου  Πατριαρχείου, τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου.

Τήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἐπίσκεψιν ἠκολούθησεν ἐπίσκεψις καί προσκύνημα εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder