1

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Τήν Παρασκευήν, 16ην/29ην Ὀκτωβρίου 2021, ἡ Α.Θ.Μ. ἐδέχθη καί ηὐλόγησε εἰκοσαμελῆ ὁμάδα Ἑλλήνων προσκυνητῶν, τῶν πρώτων ἐλθόντων εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα μετά τήν πρό ἔτους καί πλέον  ἐκσπάσασαν πανδημίαν τοῦ covid – 19, τῇ φροντίδι καί  τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Πρακτορείου Marios Travel, καί βεβαίως τῇ τηρήσει διά τήν προσκύνησιν ταύτην τῶν ἐπιβαλλομένων μέτρων ὑπό τῆς Ἰσραηλινῆς Κυβερνήσεως διά τήν προστασίαν τῆς ὑγιείας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας