1

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΣIKΩΝ ΜΟΝΩΝ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝΟΣ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ.

Τήν Πέμπτην, 7ην/20ήν Δεκεμβρίου 2012, ὁ ἡγούμενος τῶν Ἱερῶν Ρωσικῶν Μονῶν Ἁγίας Μαρίας Μαγδαληνῆς ἐν Γεθσημανῇ και Ἀναλήψεως Ἐλαιῶνος Ἀρχιμανδρίτης π. Ρωμανός μεθ’ ἱερέων, οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν ὡς ἐφημέριοι εἰς τάς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονάς, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἐν λόγῳ ἡγούμενον καί τούς μετ’ αὐτοῦ ἱερεῖς ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ὁ νέος ἡγούμενος τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Μονῶν ἐπαρουσίασε τούς συνοδούς αὐτοῦ ἱερεῖς εἰς τόν Μακαριώτατον καί ἐζήτησε τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ, ἵνα οὗτοι ἱερουργοῦν εἰς τάς Ἱεράς αὐτῶν Μονάς καί τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον.

Ὁ Μακαριώτατος δίδων τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ δι’ ἱερουργίαν εἰς τούς ἱερεῖς, εἶπεν ὅτι αὕτη εἶναι ἡ τάξις τῆς Ἐκκλησίας ἐν γένει καί ἰδίᾳ τῆς τῶν Ἱεροσολύμων, ἤτοι οἱ ἱερεῖς νά ζητῶσιν τήν εὐλογίαν καί τήν ἄδειαν τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου καί εἰς τήν ἐν λόγῳ περίπτωσιν τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἵνα ἀποφεύγωνται αἱ περιπτώσεις ἱερουργίας σχισματικῶν ἱερέων καί προωθῶνται αἱ περιπτώσεις λειτουργίας τῶν κανονικῶν ἱερέων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/8pe4ahuCnuY

ngg_shortcode_0_placeholder