1

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙ Τῼ ΝΕῼ ΕΤΕΙ 2011.

Τήν Τετάρτην, 16ην /29ην Δεκεμβρίου 2010, ἔλαβε χώραν ἡ ἀπό τινων δεκαετιῶν καθιερωθεῖσα ἐπίσκεψις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἐπί τῷ νέῳ ἔτει  εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή περιελάμβανε δεξίωσιν ἀρχικῶς, ἐν συνεχείᾳ δέ τελετήν μετ’ ἐκτελέσεως ἐκλεκτῶν μουσικῶν ἀποσπασμάτων ὑπό τοῦ ἐκ Βαγδάτης μουσικοῦ κ. Ἰαείρ Νταλάλ,  ἐν συνεχείᾳ δέ τελετήν κατά τήν ὁποίαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Συμεών Πέρες, ἐκαλωσώρισε τούς Ἀρχηγούς τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί τούς συνοδούς αὐτῶν, Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί λαϊκούς καί ηὐχήθη εἰς αὐτούς καί εἰς τάς Κοινότητας αὐτῶν εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό Νέον πολιτικόν ἔτος 2011. Συγκεκριμένως εἶπεν: «Εἶμαι εὐτυχής διά τήν ἀνταπόκρισιν ὑμῶν εἰς τήν πρόσκλησιν διά τήν ἐκδήλωσιν αὐτήν. Δι’ ἡμᾶς, ἐννοῶ τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἕκαστον πρόσωπον ἤ θρησκευτικόν ἵδρυμα εἶναι ἐλεύθερον νά πιστεύῃ εἰς τά τῆς θρησκείας του. Ἔχομεν κοινόν Πατέρα τόν Θεόν, κοινούς οὐρανούς, ἄρα ἔχουν καθῆκον αἱ θρησκεῖαι παρά τάς διαφοράς αὐτῶν νά φέρουν εἰρήνην εἰς τόν κόσμον ὡς καί οἱ πολιτικοί. Εἶναι δύσκολος ἡ διαδικασία τῆς εἰρήνης, ὅμως ἡ εἰρήνη εἶναι ἀδήριτος ἀνάγκη. Νομίζω ὅτι δέν ἔχομεν ἄλλην ἐπιλογήν, καθ’ ὅτι ζῶμεν εἰς μίαν ἐποχήν ὑψηλῆς τεχνολογίας ἐν γένει καί ὑψηλῆς ἰδίᾳ εἰς τήν τεχνολογίαν τῶν ὅπλων. Ἐπιτρέψατέ μου νά προειδοποιήσω ὅτι δέν ἔχομεν ἄλλον καιρόν. Οἱ Παλαιστίνιοι προετοιμάζονται, διά νά ἱδρύσουν τό κράτος αὐτῶν. Ὁ σοφώτερος τρόπος διά τήν εἰρήνην εἶναι νά θέλῃς τήν πρόοδον τοῦ ἀντιπάλου σου. Ὅσον καλλίτερος εἶναι ὁ ἀντίπαλός σου, τόσο καλλίτερον μπορεῖς νά κάνεις εἰρήνην μετ’αὐτοῦ. Ἐπίσης εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη τῆς εἰρήνης καί διά τόν λόγον ὅτι ἀπό τόν πόλεμον εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν, ὅπως συνέβαινε εἰς τό παρελθόν, ἔχομεν εἰσέλθει εἰς μίαν ἐποχήν τοῦ φαινομένου τῆς τρομοκρατίας, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς ὁποίας χρειάζεται ἡ συνεργασία πολλῶν πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν παραγόντων. Ἡμεῖς, ὡς κράτος τοῦ Ἰσραήλ προετοιμαζόμεθα διά τήν λύσιν τῶν δύο κρατῶν, διά τήν ὁποίαν καί ὑμεῖς, οἱ θρησκευτικοί ἀρχηγοί ἐνδέχεται νά διαδραματίσητε σημαντικόν ρόλον. Προσευχηθῆτε διά τήν εἰρήνην εἰς τόν ἕνα Πατέρα καί Θεόν ἡμῶν. Εὔχομαι εἰς ὑμᾶς καί εἰς τάς Κοινότητας ὑμῶν τό νέον ἔτος 2011 νά εἶναι ἔτος εἰρήνης, προσευχῆς,  κατανοήσεως, ἐλπίδος, συνεργασίας, προόδου καί ἐπιτυχίας».

Μετά τοῦτο προσεκλήθη νά ὁμιλήσῃ ἐξ ὀνόματος τῶν παρόντων ἀρχηγῶν ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἡ προσφώνησις τοῦ ὁποίου ἔχει ἀγγλιστί ὡς ἕπεται: (βλ. ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/12/29/1093/ ).

Ἐπί τούτοις, ἔλαβε τέλος ἡ ἐκδήλωσις ἐπί τῷ νέῳ πολιτικῷ ἔτει 2011 εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder