1

ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΜΕΛΗΣ ΟΜΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν τῆς Παρασκευῆς, 14ης / 27ης Μαΐου 2022, ὁμάς ἐξ ὀγδοήκοντα μελῶν τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ,  τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, καί τοῦ Ἐπιτίμου Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς Χάϊφαν κ. Κωνσταντίνου Ζηνοβίου, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὡμίλησε περί τοῦ ὅτι ἐπεσκέφθησαν τό ἁγιώτερον τμῆμα τῆς γῆς, ἐπειδή ἡ γῆ αὕτη ἐδέχθη τό αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐδέχθη Αὐτόν εἰς τά σπλάγχνα αὐτῆς εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ὅστις ἀπεδείχθη κενός καί καινός, τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν.

Ἡ Ἱερουσαλήμ εἶναι ἡ πνευματική πρωτεύουσα ὅλου τοῦ κόσμου, λόγῳ τῶν δύο γεγονότων τούτων, ἤτοι τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τά μέλη τῆς Ναυτικῆς ταύτης Ἀποστολῆς νά ἔχουν τήν ἐνέργειαν τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ καί τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Τάφου, διά νά ὑπερασπισθοῦν μέ νέας δυνάμεις τήν πατρίδα μας.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ οὗτοι ἐπέδωσαν εἰς τόν Μακαριώτατον τόν θυρεόν τοῦ Ναυτικοῦ, ὁ δέ ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς αὐτούς Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας καί τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ νά ἐπισκεφθοῦν τόν Ἅγιον Τάφον καί νά παραμείνουν εἰς τράπεζαν, παρατεθεῖσαν αὐτοῖς παρά τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας