1

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΛΟΥΘΗΡΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2010, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον ἀποστολή ἐπισκόπων, ἱερέων καί λαϊκῶν τῆς Νορβηγικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Τοπικοῦ Ἐπισκόπου τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Μουνίμπ Γιουνάν.

Οὗτοι εἶχον ἐπισκεφθῆ προηγουμένως τήν Ἰορδανίαν καί τώρα ἐπισκέπτονται τό Ἰσραήλ καί τήν Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν, διά νά γνωρίσουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν ἐξελισσομένην πολιτικήν ἐν γένει κατάστασιν καί αὐτήν τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ὁ Μακαριώτατος, ἐρωτηθείς, ἐξήγησεν εἰς αὐτούς τήν σημασίαν καί τόν εἰρηνευτικόν ρόλον τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν περιοχήν κατά τό παρελθόν καί σήμερον. «Τά προσκυνήματα αὐτά καθ’ ἑαυτά, ὡς ἡγιασμένοι τόποι», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ἀποτελοῦν μίαν μαρτυρίαν εἰρήνης καί συμφιλιώσεως. Διά τήν διαφύλαξιν αὐτῶν ἀπαιτοῦνται θυσίαι, εἰς τάς ὁποίας ὑποβάλλονται οἱ διακονοῦντες αὐτά καί οἱ χριστιανοί, οἱ ἀποτελοῦντες τό ποίμνιον, οἱ ὑφιστάμενοι τάς συνεπείας τῆς τεταμένης πολιτικῆς καταστάσεως τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου».

«Εἰς τήν ἐπίλυσιν τῶν πολιτικῶν προβλημάτων καί τήν ἀνακούφισιν τῶν Χριστιανικῶν καί Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων βοηθεῖ σημαντικῶς τό Συμβούλιον Ἀρχηγῶν τῆς Ἁγίας Γῆς /Council of the Religious Leaders of the Holy Land».

«Ἡμεῖς μετέχομεν», συνεπλήρωσεν ὁ Μακαριώτατος, «εἰς τόν Θεολογικόν διάλογον μετά τῆς Λουθηρανῆς Ἐκκλησίας, ἀναζητοῦντες ἑνότητα τῆς πίστεως καί οὐχί ἑνότητα διοικήσεως».

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτοῖς τό βιβλίον τοῦ καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου καί μετάλλια τῶν 1.500 ἐτῶν τοῦ Πατριαρχείου, ἐκεῖνοι δέ λεύκωμα τῆς Ἐκκλησίας αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder