1

ΝΕΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 31ης Μαΐου /13ης Ἰουνίου 2014, ἡ Δραγουμανία τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, εἰδοποιηθεῖσα παρά τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, μετέβη εἰς τό ἐπί τῆς Ἁγίας Σιών παρεκκλήσιον –κατακόμβην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί εἶδε ἰδίοις ὄμμασιν τούς βανδαλισμούς, τούς προκληθέντας καί πάλιν ὑπό τῶν ἀκραίων φανατικῶν ἀκτιβιστῶν τῆς περιοχῆς τοῦ Τάφου τοῦ Δαυΐδ.

Οἱ ἐν λόγῳ ἀκτιβισταί παρεβίασαν τήν σιδηρᾶν βαρεῖαν πύλην τοῦ παρεκκλησίου, θραύοντες τάς ἁλυσίδας αὐτῆς, ἐβεβήλωσαν τό παρεκκλήσιον δι’ ἀπορριμμάτων, ὡς καί τήν εἰς τήν ἀνατολικήν κόγχην αὐτοῦ ἁγίαν Τράπεζαν.

Ἡ περιγραφή αὕτη τῶν ἀπαραδέκτων βιαίων ἀντιχριστιανικῶν ἐνεργειῶν ἐπιβεβαιοῦται ἐκ τῶν συναναρτωμένων ἐνταῦθα φωτογραφιῶν.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἐξασκοῦν τό εἰρηνικόν, εἰρηνευτικόν καί συμφιλιωτικόν αὐτοῦ ἔργον εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ὑποστηρίζον τήν εἰρηνικήν, διαθρησκευτικήν συμβίωσιν, διαμαρτύρεται ἐντόνως διά τάς ἐνεργείας αὐτάς καί εὐχαριστεῖ τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν διά τήν ἐπιδειχθεῖσαν συμπαράστασιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.