1

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τοῦ Σάββάτου, 20ῆς Ἰουνίου/ 3ης Ἰουλίου 2021, Ναυτική Ἀποστολή τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ὑπό τόν Πλωτάρχην κ. Γεώργιον Παπακλεοβούλου, εὑρισκομένη εἰς Ἰσραήλ διά συντήρησιν τοῦ πλοίου – «Ἀρχιπλοίαρχος Ἀνδρέας Ἰωανννίδης», εἰς τό λιμάνι τῆς Χάϊφας, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί ὡμίλησεν εἰς αὐτούς περί τῶν ἐξ ἀρχῆς πνευματικῶν δεσμῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα  ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί περί τῶν Ποιμαντικῶν σχέσεων διὰ τῶν ἐκ Κύπρου ἀφικνουμένων προσκυνητῶν.

Λόγῳ τῆς σχέσεως ταύτης τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, Κύπριοι Ἁγιοταφῖται Πατέρες διηκόνησαν τό Πατριαρχεῖον καί διεκρίθησαν εἰς τάς διακονίας αὐτῶν, ὅπως οἱ μακαριστοί Μητροπολῖται Ἰορδάνου Ἐπιφάνιος, Ἀσκάλωνος καί μετέπειτα Σκυθουπόλεως Ἀρκάδιος καί Τιβεριάδος Γρηγόριος, ἀναδειχθέντες ἀνακαινισταί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Μετά τούς λόγους τούτους, ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τήν ἐπίσκεψιν ταύτην καί ηὐχήθη εἰς τόν κ. Πλωτάρχην καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ τήν ἐπιτυχίαν τῆς ἐπισκέψεως αὐτῶν καί τήν αἰσίαν ἐπάνοδον εἰς τήν πατρίδα αὐτῶν καί τήν διαφύλαξιν τῆς ἀκεραιότητος αὐτῆς.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Πλωτάρχην εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου εἰς ἕκαστον τῶν μελῶν τῆς εἰκοσαμελοῦς Ἀποστολῆς, ὁ δέ Πλωτάρχης ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τόν θυρεόν τοῦ πλοίου «ἀνοιχτῆς θαλάσσης- Ἀρχιπλοίαρχος Ἀνδρέας Ἰωαννίδης».

Δεχθέντες τάς εὐχάς τοῦ  Μακαριωτάτου, τά μέλη τῆς ἀποστολῆς αὐτῆς ἀνεχώρησαν διὰ προσκύνησιν  εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας