1

ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν προμεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 27ης Νοεμβρίου/ 10ης Δεκεμβρίου 2016, 40μελής ὁμάς τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας, Μοίρας 341 καί 347, ὑπό τόν Ἐπισμήναρχον κ.  Δημήτριον Γριτζιαλιώτην  συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Ἰσραήλ κ. Μπρούμα, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε τά μέλη τῆς ὁμάδος ταύτης διά τήν ἀποστολήν αὐτῶν εἰς τήν ἄμυναν τῆς πατρίδος καί ἀνεφέρθη εἰς τό ἔργον καί τήν ἀποστολήν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν θρησκευτικόν τομέα, τήν κήρυξιν  τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καί τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, ἀλλά καί εἰς τήν πολιτιστικήν καί εἰρηνευτικήν τοιαύτην ἐν τῇ ἀνεπιλύτῳ εἰσέτι πολιτικῇ καταστάσει εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τήν Ἁγίαν Γῆν.

Εὐχαριστήσασα ἡ ἐπίλεκτος ἀεροπορική ὁμάς αὕτη καί λαβοῦσα τάς εὐχάς καί τά ἐνθύμια τοῦ Μακαριωτάτου, ἀνεχώρησε διά τήν ἐπίσκεψιν καί προσκύνησιν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τόν Πανάγιον Τάφον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/GxfepxqmD2E