1

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΜΩΝΥΜΟΝ ΕΡΗΜΙΚΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, τῇ 4η/17η Μαρτίου 2009, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλος μετέβη εἰς τήν ὁμώνυμον Ἱεράν Μονήν, κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, μεταξύ τῆς τοποθεσίας τῆς βαπτίσεως τοῦ Κυρίου καί τῆς Νεκρᾶς θαλάσσης. Μετά τήν ἐπιφυλαχθεῖσαν αὐτῷ λαμπράν ὑποδοχήν ὑπό τοῦ ἡγουμένου Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου καί πολλῶν ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν πατέρων, τῶν προσκόπων καί τοῦ λαοῦ, ἐτέλεσε τήν κατανυκτικήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων, τῇ συμπροσευχῇ Ἀρχιερέων καί συλλειτουργούντων ἱερέων.

Ἡ Μονή αὐτή ἱδρύθη, ὡς γνωστόν, ὑπό τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου, ὁ ὁποῖος προσῆλθεν ἀπό τήν περιοχήν τῆς Λυκίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους τό 451μ.Χ., ἔτος συγκλήσεως τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Κατ’ ἀρχάς ἔζησεν εἰς μοναστήρια καί ἐρημητήρια τῆς κοιλάδος τοῦ Ἰορδάνου καί ἐδέχθη ἐπήρειαν τῆς μαινομένης τότε Μονοφυσιτικῆς αἱρέσεως.  Ἐξ αὐτῆς ἐπανέφερεν αὐτόν εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ὁ πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας.

Μετά τοῦτο ἵδρυσε Μονήν, ἡ ὁποία ἀναφέρεται καί ὡς Μονή Καλαμῶνος καί ἐδέχθη καί καθωδήγησεν εἰς αὐτήν πλῆθος ὀρθοδόξων μοναχῶν, γινόμενος ὁ ἴδιος πρότυπον καί κανών προσευχῆς, νηστείας, ὀρθοδοξίας καί ὀρθοπραξίας, φθάνων εἰς τήν κατάστασιν τῆς θεώσεως, ὡς μαρτυροῦν τά πολλά σημεῖα αὐτοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων καί ἡ ἐν ἁρμονίᾳ ζωή αὐτοῦ μεθ’ ἑνός λέοντος, ἱστορουμένου εἰς τήν ἱεράν αὐτοῦ εἰκόνα.

Ὁ Ἅγιος ἐκοιμήθη τό 475 μ.Χ., ἡ Μονή του ὅμως, ἄλλοτε μέ περισσοτέρους καί ἄλλοτε μέ ὀλιγωτέρους μοναχούς, παρέμεινε διά μέσου τῶν αἰώνων ὡς μία τῶν κυριωτέρων ἐρημικῶν Μονῶν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, δεχομένη, ἀσκοῦσα καί τελειοῦσα μοναχούς διά τήν διακονίαν αὐτῶν εἰς τήν Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν, τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τά μοναστήρια τῆς ἐρήμου.

Εἰς τό κατάμεστον Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξεν εἰς τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσίας, Ρουμανίας καί ἐκ τῶν ἐνοριῶν τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου, διά τό πρόσωπον τοῦ Ἁγίου Γερασίμου ὡς ἀνθρώπου τοῦ Χριστοῦ ἀναγεγεννημένου καί πεφωτισμένου ἐκ τοῦ φωτός τοῦ Χριστοῦ, καθαρθέντος ἐκ τῶν παθῶν καί γενομένου πρότυπον ἀληθινοῦ ἀνθρώπου, ἀληθινοῦ μοναχοῦ καί ἐμπείρου πνευματικοῦ πατρός κατά μίμησιν Χριστοῦ, τοῦ νέου Ἀδάμ.

Μετά τό τέλος τῆς θ. Λειτουργίας ἠκολούθησεν λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Γερασίμου πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, προπορευομένων τῶν ἐντοπίων προσκόπων τῆς Ἱεριχοῦς, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Παναγιώτου Δημοσθένους καί τοῦ πρώτου διπλωματικοῦ ἐκπροσώπου αὐτῆς εἰς τήν  Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν κ. Ἀνδρέου Κουζούπη καί τῇ συμμετοχῇ ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος.

Εἰς τήν παρατεθεῖσαν νηστήσιμον μέν, πλουσίαν ὅμως τράπεζαν ὑπό τοῦ καθηγουμένου τῆς Μονῆς Πανοσιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, ὁ Μακαριώτατος ἐξῇρε τό ἐπιτελούμενον ὑπ’ αὐτοῦ ἀνακαινιστικόν, κοινωνικόν καί φιλανθρωπικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἐνισχύει πολλούς ἐμπεριστάτους καί ἐνδεεῖς, καθιστᾷ τήν Μονήν κέντρον προσκυνηματικόν καί ἐξυψοῖ τό ὄνομα τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder