1

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ε’ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ.

Τήν Πέμπτην,  2αν 15ην Ὀκτωβρίου 2015, διά τήν ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ε’ Προσυνοδικήν Διάσκεψιν, εἰς τήν ὁποίαν ἀντιπροσωπεύουν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἁρίσταρχος καί ὁ καθηγητής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ Θεόδωρος Γιάγκου, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἀπέστειλε τό κάτωθι μήνυμα:

Τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Περγάμου κ.Ὶωάννῃ, ἀδελφῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ τῆς Ἣμῶν Μετριότητος καί Προέδρῳ τῆς ἐν Σαμπεζύ- Γενεύης  Ε΄ Προσυνοδικῆς Διασκέψεως, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Ἀπό Ἱερουσαλήμ τῆς ἁγίας, τῆς πόλεως τοῦ Βασιλέως τοῦ Μεγάλου, τῆς πόλεως τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ καί τῆς ἕδρας τῆς Ἐκκλησίας  Ἱεροσολύμων, ἀπευθύνομεν τῇ ὑμετέρᾳ λίαν ἀγαπητῇ  καί περισπουδάστῳ Ἡμῖν Ἱερότητι, τῷ Γραμματεῖ ἐπί τῆς  Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης  Συνόδου  Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίᾳ καί πᾶσι τοῖς ἐκπροσώποις τῶν ἁγιωτάτων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν Ε΄ Προσυνοδικήν Διάσκεψιν, ἀδελφικόν συγχαρητήριον χαιρετισμόν καί τάς θερμάς Ἡμῶν εὐχάς διά τήν εὐόδωσιν τῆς συνεργασίας ὑμῶν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καί περάτωσιν τῶν ἐργασιῶν ὑμῶν  πρός  οἰκοδομήν καί σωτηρίαν τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Κυρίου, κοινήν χριστιανικήν μαρτυρίαν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν τῷ κόσμῳ, προστασίαν τῶν δοκιμαζομένων χριστιανῶν ἐν τῇ Μέσῃ Ἀνατολῇ καί ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης ἐν αὐτῇ.

 Ἐφ’ οἷς ἀσπαζόμενοι αὺτήν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι ἁγίῳ, διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ  Ἁγίᾳ Πόλει  Ἱερουσαλήμ, τῇ 15ῃ  Ὀκτωβρίου 2015

 

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ      Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων.