1

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χάριτι θείᾳ, μετά τάς θερινάς διακοπάς, ἐπιστρέφετε κατά τάς ἡμέρας αὐτάς τῆς ἐνάρξεως τοῦ νεόυ σχολικοῦ ἔτους, 2011-2012, εἰς τά σχολεῖὰ σας, εἰς τόν ἱερόν χῶρον τῆς γνώσεως, τῆς παιδείας, καί τοῦ ἐργαστηρίου καί τῆς διαπλάσεως τοῦ ἤθους σας.

Ἐπιστρέφετε ἀνανεωμένοι καί ἐνδυναμωμένοι πνευματικῶς καί σωματικῶς, μέ ἔντονον τήν ἔφεσιν διά μάθησιν καί τήν διάθεσιν διά μελέτην, μέ ὄνειρα μαθητικά καί μέ ἐλπίδας δι’ ἐπιδόσεις κατ’ αὐτό τό ἔτος, καλλιτέρας αὐτῶν τῶν προηγουμένων.

Εἰς τήν πορείαν σας αὐτήν κατ’ αὐτό τό σχολικόν ἔτος θά εἶσθε καθ’ ἡμέραν εἰς ἐπικοινωνίαν μετά τῶν διδασκάλων σας. Αὐτοί εἶναι διά σᾶς πέραν ἀπό τά βιβλία καί τό διαδίκτυον ἡ πηγή τῆς γνώσεως. Ἀπ’ αὐτούς διδάσκεσθε, ἀπ’ αὐτούς ἀντλεῖτε, ἀπό αὐτούς παραδειγματίζεσθε. Αὐτοί εἶναι τά πρότυπά σας. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἔλεγε ὅτι «εἰς τούς γονεῖς μας ὀφείλομεν τό ζῆν, εἰς τούς διδασκάλους μας ὀφείλομεν τό εὖ ζῆν». Οἱ διδάσκαλοι μέ τόν λόγον καί τό παράδειγμά των σμιλεύουν τήν ζωήν σας, ὅπως ὁ λιθοξόος σμιλεύει τήν πέτραν, τό ἀδιαμόρφωτον μάρμαρον, μέχρις νά τήν φέρῃ εἰς τήν  μορφήν τοῦ ἁγάλματος.

Ἄν εἰς τόν χῶρον τοῦ σχολείου ἔχετε τούς διδασκάλους, εἰς τό σπίτι Σας ἔχετε τούς γονεῖς σας. Αὐτοί φροντίζουν διά σᾶς, αὐτοί ἀγωνιοῦν, αὐτοί ἀργυπνοῦν, αὐτοί δαπανοῦν. Αὐτοί θέλουν νά σᾶς βλέπουν νά προοδεύητε ὡς μαθηταί, νά βαδίζητε εἰς τόν δρόμον τῆς ἐντιμότητος μακ ράν τῶν χώρων καί τῶν τόπων ἐκείνων, πού γοητεύουν καί εὐχαριστοῦν πρός στιγμήν τήν νεότητα, ἔπειτα ὅμως δημιουργοῦν ἰδεολογικήν σύγχυσιν, πικρίαν, ἀποπλάνησιν καί πνευματικόν ἄν ὄχι καί σωματικόν θάνατον.

Εἰς τό ἱερόν ἔργον τῆς ἀνατροφῆς κατ’ οἶκον «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» καί τῆς παιδείας εἰς τό σχολεῖον ὑπό τῶν παιδαγωγῶν διδασκάλων, σᾶς συμπαρίσταται ὁπωσδήποτε τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἡ πνευματική μητέρα σας.

Τό Πατριαρχεῖον, ἡ ἀρχαιοτέρα Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Τόπων καί τῆς Χριστιανοσύνης, παράλληλα μέ τό ἁγιαστικόν του ἔργον εἰς τάς ἐκκλησίας ἐξασκεῖ ἐκπαιδευτικόν ἔργον εἰς τά σχολεῖα. Διατηρεῖ τά ἰδικά του σχολεῖα. Τά σχολεῖα, εἰς τά ὁποῖα φοιτᾶτε ἐσεῖς. Τοῦτο πράττει, ἐπειδή πιστεύει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἄνευ παιδείας δέν εἶναι πλήρης, εἶναι ἐλλιπής. Ὁ ἄνθρωπος διά τῆς παιδείας ἔρχεται εἰς αὐτό, τό ὁποῖον τόν ἐκάλεσε ὁ Θεός, καταρτίζεται, ὁλοκληρώνεται καί ἀποβαίνει χρήσιμος εἰς τήν πατρίδα του καί τήν κοινωνίαν.

Τό Πατριαρχεῖον ἀγωνίζεται νά προσφέρῃ παιδείαν εἰς τά σχολεῖὰ του. Ἐπιλέγει τό διδακτικόν προσωπικόν. Διατηρεῖ ἐργαστήρια Φυσικῆς καί Χημείας. Ἀναβαθμίζει τά σχολεῖὰ του. Ἰδρύει νέα σχολεῖα, ὅπως εἰς τήν πόλιν τοῦ Μπιρζέτ, ὅπου ἱδρύει τό πρῶτον σχολεῖον μέ χορηγίαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἐπίσης εἰς τήν πόλιν τῆς Ναζαρέτ, ὅπου προωθεῖται τό ἔργον τῆς ἱδρύσεως τοῦ σχολείου ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ μετά τῆς Κοινότητος αὐτοῦ ἐκεῖ. Ἐπίσης εἰς τήν πόλιν τῆς Μπετζάλλας, ὅπου τό ἀρξάμενον ἔργον ἱδρύσεως τοῦ σχολείου ἀναμένει δι’ ἀποτελείωσιν.

Μέ τάς εὐλογίας αὐτάς, Ἡμεῖς, ὡς Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, ὡς ὁ πνευματικός Πατέρας ὅλων τῶν μαθητῶν τῶν σχολείων τοῦ Πατριαρχείου ἀνεξαρτήτως ὁμολογίας ἤ θρησκεύματος, σᾶς διαβεβαιώνομεν προσωπικῶς ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ὅτι παρακολουθοῦμεν μέ ἀμείωτον ἐνδιαφέρον, μέ ἄκραν ὑπευθυνότητα τήν παιδείαν σας εἰς τά σχολεῖα, διά νά εἶναι, ὅσον τό δυνατόν, ἡ ἀρίστη καί προσευχόμεθα εἰς τόν Πανάγιον Τάφον τοῦ Κυρίου νά ἀποστέλλῃ  ἀπό τόν Πατέρα τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας νά φωτίζῃ τόν νοῦν σας, νά ἐνδυναμώνῃ τήν διάνοιάν σας νά δέχεται, νά ἀπορροφᾷ καί νά ἀποθηκεύῃ τούς θησαυρούς τῆς κατά κόσμον σοφίας καί τῆς ἄνωθεν, τῆς θείας σοφίας, ὥστε νά εἶσθε τέλειοι κατά τήν προτροπήν τοῦ Κυρίου «γίνεσθε τέλειοι ὅτι ὁ Πατήρ ἡμῶν τέλειός ἐστι. ( Ματθ. 5,48) .

 

Μετά Πατρικῶν καί Πατριαρχικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν,

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων.

ngg_shortcode_0_placeholder