1

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (2015)

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ´

Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ

καί πάσης Παλαιστίνης

παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας,

χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου

τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

 

«Χριστός ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται,

ἡ ἀπαρχή τῶν κεμοιμημένων, ὁ Πρωτότοκος

τῆς κτίσεως καί Δημιουργός πάντων τῶν γεγονότων

τήν καθαρθεῖσαν φύσιν τοῦ γένους ἡμῶν ἐν ἑαυτῷ ἀνεκαίνισεν.

Οὐκέτι θάνατε κυριέυεις. Ὁ γάρ τῶν ὅλων Δεσπότης

τό κράτος σου κατέλυσε»,

(Α´ Κάθισμα, Κυριακῆς

γ´ἤχου, Παρακλητικῆς)

Λαμπροφοροῦσα σήμερον καί δοξολογοῦσα τόν Θεόν ἡ Ἐκκλησία, ἑορτάζει τήν ἔνδοξον τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν. Ἑορτάζει τό γεγονός ὅτι ὁ Μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ἐνανθρωπήσας Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὁ εἰς τήν γῆν ἐπιδημήσας καί τούς ἀνθρώπους συναναστραφείς καί εὐεργετήσας, ὁ προσενεγκών Ἑαυτόν θυσίαν διά τοῦ σταυροῦ τῷ Θεῷ καί Πατρί διά τάς ἁμαρτίας ἡμῶν, ταφείς εἰς τό «καινόν» τοῦτο μνημεῖον, «ἐν ᾧ οὐδείς οὐδέποτε ἦν τεθειμένος», (Ἰω. 19,41), ἀνέστη ἐκ νεκρῶν.

Ἀληθῶς, ὁ Χριστός ἀνέστη. Ὁ ᾌδης καί ὁ θάνατος οὐκ ἔσχον ἐξουσίαν ἐπ᾽ Αὐτοῦ. Δεν ἡδυνήθησαν νά κρατήσουν Αὐτόν. Ὁ ᾌδης ἐνόμισε ὅτι ἐδέχθη ἄνθρωπον θνητόν, ἵνα καταπίῃ αὐτόν καί συνήντησε Θεόν καί ἄνθρωπον, συνήντησε Θεάνθρωπον, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ καί τόν Υἱόν τῆς Παρθένου. Ὁ ᾌδης ἠπατήθη καί ἐπικράνθη, καθ᾽ὅτι ὁ Θεός Πατήρ ἀνέστησε τόν Ἐνανθρωπήσαντα Υἱόν Αὐτοῦ. Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός ἔλυσε τά δεσμά τοῦ ᾌδου, ἀνέστη καί ἀνῆλθε ἐπί τῆς γῆς, φέρων μεθ᾽ Ἑαυτοῦ τήν σαρκωθείσαν ἀνθρωπίνην φύσιν Αὐτοῦ, ἀνέστησε τόν Ἀδάμ παγγενῆ.

Ἀναστάς ὁ Κύριος ἐσύλησε τόν ᾌδην ἐκ τῶν νεκρῶν αὐτοῦ. Τήν ἔλευσιν τοῦ Σωτῆρος εἰς τόν ᾌδην εἶχε προκηρύξει κατ᾽ οἰκονομίαν θεϊκήν ὁ ἀποτμηθείς τήν κεφαλήν Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής. Τούς δεσμίους τοῦ ᾌδου ἠλευθέρωσε ὁ Χριστός. Ἐκ τοῦ σκότους τῆς βασάνου καί τῆς ὀδύνης τοῦ ᾌδου, μετήλλαξε εἰς τό φῶς, τήν χαράν καί τήν τρυφήν τοῦ Παραδείσου. Ἐδέχθη αὐτούς πρώτους εἰς τήν Βασιλείαν Του μετά τόν λῃστήν, τόν ὁποῖον ἐποίησε αὐθημερόν πολίτην τοῦ Παραδείσου. Χριστός «ἐπέστη τοῖς ἐν ᾌδῃ βοῶν αὐτοῖς, εἰσέλθετε πάλιν εἰς τόν Παράδεισον».

Εἰς τό μυστήριον τοῦτο ὡς καί εἰς ἄλλα τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὁ Θεός ἐκάλεσε τούς Ἀγγέλους του ὡς συνεργούς. Ἄγγελος ἀπεκύλισε τόν λίθον, διά τοῦ ὁποίου ἦτο ἐσφραγισμένος ὁ Τάφος. Ἄγγελος διεκήρυξε τό ἀνήκουστον τοῦτο μυστήριον εἰς τάς Μυροφόρους γυναῖκας, αἱ ὁποῖαι ὑπελάμβανον Αὐτόν ὡς νεκρόν. Καί «ἦλθον ἵνα ἀλείψωσι Αὐτόν ἀρώμασι», (Μάρκ. 16,1). Πληροφορηθέντες καί προστρέξαντες καί οἱ μαθηταί Αὐτοῦ «εἶδον κενόν τόν τάφον καί τά ὀθόνια κείμενα μόνα καί τό σουδάριον, ὁ ἧν ἐπί τῆς κεφαλῆς, οὐ μετά τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλά χωρίς» (Ἰω. 20,7). Ἐπί τῇ θέᾳ τοῦ κενοῦ τάφου, παρά τήν ἀγγελικήν ὀπτασίαν καί τήν ἀναστάσιμον ἀγγελίαν, λύπη, τρόμος, ἀπορία καί ἔκστασις κατέλαβε τήν ψυχήν αὐτῶν, «οὐδέπω γάρ ᾔδεισαν τήν Γραφήν, ὅτι δεῖ Αὐτόν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι», (Ἰω. 20,10). Ἡ λύπη αὐτή εὐθύς μετετράπη εἰς χαράν, ὅτε ὁ «Κύριος ὑπήντησεν αὐτούς λέγων Χαίρετε», (Ματθ. 28,8) καί ὅτε «τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἦλθεν καί ἔστη εἰς τό μέσον καί εἶπεν αὐτοῖς εἰρήνη ὑμῖν», (Ἰω. 20-19), ὅτε «Λουκᾷ καί Κλεόπᾳ συνεπορεύθη καί ηὐλόγησεν αὐτοῖς τόν ἄρτον», (Λουκ. 24,30) καί ὅτε «ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις παρέστησεν ἑαυτόν ζῶντα, δι᾽ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς», (Πράξ. 1,3).

Τελειῶν ὁ σταυρωθείς καί ἀναστάς Κύριος «τό ἔργον ὅ δέδωκε Αὐτῷ ὁ Πατήρ, ἵνα ποιήσῃ», (Ἰω. 17,4) ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς καί ἀνεβίβασεν ἐκεῖ τήν προσληφθεῖσαν κατά τήν Ἐνανθρώπησιν Αὐτοῦ ἀνθρωπίνην φύσιν ἡμῶν καί ἐκάθισεν αὐτήν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός καί ἐθέωσε κατά χάριν.

Ἐκεῖθεν ἀπέστειλε εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ Πνεῦμα Αὐτοῦ τό Ἅγιον. Ἐν τῷ φωτί καί τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος τούτου, οὗτοι δώδεκα ὄντες, ἐκήρυξαν εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης τήν ἀλήθειαν Αὐτοῦ. Ἀπεβησαν τά ὄργανα δι᾽ ὧν ὁ Χριστός ἵδρυσε τήν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ εἰς τόν κόσμον.Ἵδρυσε τήν Ἐκκλησίαν ὡς ἀπαρχήν τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὡς τό σῶμα Αὐτοῦν ἐπιτελεῖ ἐπί τῆς γῆς τό ἔργον Αὐτοῦ τό σωτήριον. Διδάσκει, ἁγιάζει, θεραπεύει, παρηγορεῖ, πτωχούς διατρέφει, φυλακισμένους ἐλευθερώνει, ἀσθενεῖς θεραπεύει, εἰρηνοποιεῖ, ἀπαλύνει καί ἀνακουφίζει τόν ἀνθρώπινον πόνον, νικᾷ τόν κόσμον καί τόν θάνατον. Ὡς ὁ Χριστός «ἔδει παθεῖν καί διά τοῦ πάθους Αὐτοῦ εἰσελθεῖν εἰς τήν δόξαν Αὐτοῦ», (Λουκ. 24,26), οὕτω καί ἡ Ἐκκλησία «διά πολλῶν θλίψεων δεῖ εἰσελθεῖν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ», (Πράξ. 14, 22). Διά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία καταδιωκομένη προσεύχεται ὑπέρ τῶν διωκτῶν αὐτῆς, προκαλουμένη σιωπᾷ, συκοφαντουμένη ἀνέχεται, διά τοῦ λόγου αὐτῆς παιδεύει, διά τῶν μυστηρίων αὐτῆς ἁγιάζει καί ἐπιχέει ἔλαιον καί οἶνον εἰς τάς πληγάς τῶν ἀνθρώπων. Φροντίζει διά τά πνευματικά αὐτῶν χωρίς νά παραμελιπη τά ὑλικά. Μεταδίδει τόν ἄρτον τῆς ζωῆς εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον, ἀλλά καί παρέχει τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον, εἰς ἐκείνους τούς ὁποίους κατέστησε φτωχούς καί ἐνδεεῖς τό ἄδικον οἰκονομικόν σύστημα τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος.

Ἡ Σιωνῖτις Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ τό σωτήριον τοῦτο ἔργον τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς τόπους τῆς ἐμφανείας Αὐτοῦ καί δή εἰς τόν τόπον τοῦ σταυροῦ καί τῆς ἀναστάσεως Αὐτοῦ. Τούτους τούς τόπους διαφυλάσσει ὡς μάρτυρας τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Αὐτοῦ . Ἐκ τῶν τόπων τούτων καί δή ἐκ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί τοῦ Ὀλβίου Τάφου, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀνέστη ὁ Κύριος, ἐπιδαψιλεύομεν τάς Πατριαρχικάς Ἡμῶν εὐχάς καί Πατριαρχικάς εὐλογίας εἰς πᾶν τό ποίμνιον Ἡμῶν εἰς Ἰσραήλ, Παλαιστινιακόν Κράτος, Ἰορδανίαν καί Κατάρ καί ἀναφωνοῦμεν τό «εὖ παρέστητε» εἰς ὑμᾶς, τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς, τούς κυκλοῦντας τόν Πανάγιον Τάφον καί συνεορτάζοντας μεθ᾽ ἡμῶν ταύτην τήν σωτήριον νύκτα καί φωταυγῆ καί δεόμεθα ὑπέρ ἐλέους, ζωῆς, ὑγιείας, προκοπῆς, προόδου, εὐημερίας ὑμῶν καί σωτηρίας, ἀναφωνοῦντες τόν χαρμόσυνον χαιρετισμόν «Χριστός Ἀνέστη»!

 

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ ΠΑΣΧΑ 2015,

Διάπυρος πρός Κύριον Εὐχέτης

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ´

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων